Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Một số thủ thuật để áp dụng trong phần Production của tiết Listen and Read

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC GIẢI PHÁP

ĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN

1.1. Cơ sở pháp lý 02

1.2. Cơ sở lý luận 02

1.3. Cơ sở thực tiễn 09

CHƯƠNG 2

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

ĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN

 

doc3 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 21Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Một số thủ thuật để áp dụng trong phần Production của tiết Listen and Read", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Phßng gi¸o dơc ®µo t¹o huyƯn vơ b¶n
 Tr­êng thcs T©n kh¸nh 
----- – & — -----
Mét sè thđ thuËt ®Ĩ ¸p dơng trong phÇn Production cđa tiÕt Listen and read
Người thực hiện: §µo ThÞ Kim Ph­ỵng
Đơn vị: Tr­êng THCS T©n Kh¸nh
T©n Kh¸nh 5/2010
MỤC LỤC
 MỞ ĐẦU Trang
1. Lý do chọn đề tài	01
2. Mục đích nghiên cứu	01
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu	01
4. Nhiệm vụ nghiên cứu	01
5. Phương pháp nghiên cứu	01
 NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC GIẢI PHÁP
ĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN
1.1. Cơ sở pháp lý	02
1.2. Cơ sở lý luận	02
1.3. Cơ sở thực tiễn	09
CHƯƠNG 2
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
ĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN
2.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp	10
2.2. Các giải pháp chủ yếu	10
2.2.1. Bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên	10
2.2.2. Kiểm tra các hệ thống trong xe	12
KẾT LUẬN	22
ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH CÁC CẤP	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

File đính kèm:

  • docMau_bia_sang_kien.doc
Sáng Kiến Liên Quan