Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp chủ nhiệm học sinh Lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp chủ nhiệm học sinh Lớp 8

doc23 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 08/08/2015 | Lượt xem: 3105 | Lượt tải: 35Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp chủ nhiệm học sinh Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHƠN THÀNH
TRƯỜNG THCS MINH THẮNG
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 8
 Giáo viên: Nguyễn Công Minh
 Tổ: Tự Nhiên
 Năm học: 2013-2014
PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Giáo viên: NGUYEÃN THÒ HOÀNG
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 Khoa hoïc
 Lòch söû
 	Ñòa lyù
 	 Söùc khoeû
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG
Giaùo vieân: NGUYỄN THỊ HỒNG
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Đầy là một số mẫu trang bìa tôi làm, Tuy hơi màu mè nhưng vì tôi muốn đưa rất nhiều mẫu lên cho các thầy cô. Các thầy cô có thể bỏ bớt để trở thành một trang bìa như ý 
CHUÙC CAÙC THAÀY COÂ VUI VEÛ 

File đính kèm:

  • docCopy (2) of Bia SKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan