Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Ẩn phụ trong giải phương trình và hệ phương trình

Sáng kiến kinh nghiệm Ẩn phụ trong giải phương trình và hệ phương trình

doc1 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 08/08/2015 | Lượt xem: 921 | Lượt tải: 16Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Ẩn phụ trong giải phương trình và hệ phương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së gd & ®t thanh ho¸
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Èn phô trong gi¶I ph­¬ng tr×nh 
vµ hÖ ph­¬ng tr×nh
(d¹y c¸c líp ban khtn - «n luyÖn ®éi tuyÓn häc sinh giái)
 gi¸o viªn: lª duy lùc
Thanh Ho¸ - th¸ng 5 năm 2009

File đính kèm:

  • docBia_SKKN_dep.doc
Sáng Kiến Liên Quan