Hướng dẫn cách trình bày sáng kiến kinh nghiệm

1. Tên đề tài: Viết bằng chữ (IN HOA). Tên đề tài cần phản ánh được trọng tâm và giới hạn vấn đề đang nghiên cứu.

2. Đặt vấn đề:

 - Nêu tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu;

 - Tóm tắt những thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu;

- Lý do chọn đề tài;

- Giới hạn nghiên cứu của đề tài.

3. Cơ sở lý luận: Nêu cơ sở lý luận, những luận cứ, luân điểm liên quan đến đề tài.

4. Cơ sở thực tiễn: Nêu rõ thực trạng của vấn đề đang nghiên cứu tại đơn vị hoặc phạm vi rộng hơn mà mình đang quan tâm.

5 Nội dung nghiên cứu: Đây là phần cơ bản, chủ yếu có tính chất quyết định giá trị toàn bộ SKKN. Nội dung đề tài phải thể hiện rõ tính chất mới mẻ, khoa học, sáng tạo, hiệu quả. Cần nêu rõ các biện pháp, giải pháp, cách tiến hành mà mình đã và đang thực hiện, có dẫn chứng, minh hoạ cụ thể, rõ ràng. So sánh kết quả của nhóm thực nghiệm với nhóm đối chứng.

6. Kết quả nghiên cứu: Cần nêu kết quả cụ thể sau khi thực hiện các giải pháp, biện pháp đã nêu.

 

doc5 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 30/07/2015 | Lượt xem: 9069 | Lượt tải: 15Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn cách trình bày sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GDĐT DUY XUYÊN
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY SKKN
(Theo Công văn hướng dẫn của PGDĐT Duy Xuyên, ngày 05/4/2010)
Trình bày SKKN, bố cục các phần theo thứ tự sau:
1. Tên đề tài: Viết bằng chữ (IN HOA). Tên đề tài cần phản ánh được trọng tâm và giới hạn vấn đề đang nghiên cứu.
2. Đặt vấn đề:
	- Nêu tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu;
	- Tóm tắt những thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu;
- Lý do chọn đề tài;
- Giới hạn nghiên cứu của đề tài.
3. Cơ sở lý luận: Nêu cơ sở lý luận, những luận cứ, luân điểm liên quan đến đề tài.
4. Cơ sở thực tiễn: Nêu rõ thực trạng của vấn đề đang nghiên cứu tại đơn vị hoặc phạm vi rộng hơn mà mình đang quan tâm.
5 Nội dung nghiên cứu: 	Đây là phần cơ bản, chủ yếu có tính chất quyết định giá trị toàn bộ SKKN. Nội dung đề tài phải thể hiện rõ tính chất mới mẻ, khoa học, sáng tạo, hiệu quả. Cần nêu rõ các biện pháp, giải pháp, cách tiến hành mà mình đã và đang thực hiện, có dẫn chứng, minh hoạ cụ thể, rõ ràng. So sánh kết quả của nhóm thực nghiệm với nhóm đối chứng.
6. Kết quả nghiên cứu: Cần nêu kết quả cụ thể sau khi thực hiện các giải pháp, biện pháp đã nêu.
7. Kết luận: Nêu ngắn gọn kết luận về nội dung, biện pháp, giải pháp đang thực hiện. Qua thực tế cho thấy việc áp dụng SK mới đã có kết quả tốt hơn như thế nào so với khi chưa thực hiện các nội dung, biện pháp, giải pháp đã nêu; những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng đề tài vào thực tiễn công tác quản lý, giảng dạy, tổ chức các hoạt động khác...
8. Đề nghị: Nêu cụ thể các đề nghị liên quan đến đề tài như: phạm vi, điều kiện áp dụng, đối tượng tác động...
9. Phần phụ lục: Là phần tư liệu minh hoạ chi tiết như số liệu. hình ảnh, biểu mẫu, văn bản đính kèm... liên quan đến đề tài nhưng không thể trình bày hết trong phần nội dung.
10. Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ a,b,c của tên tác giả. Mỗi tài liệu tham khảo được viết thứ tự theo tên tác giả, tên tài liêu tham khảo, nhà xuất bản... Tài liệu tham khảo phải lập bắt đầu bằng một trang mới.
11. Mục lục: Cần đảm bảo 3 yếu tố: Thứ tự các phần, tiêu đề từng phần mục lục, trang. Mục lục phải lập bắt đầu bằng một trang mới.
12. Phiếu đánh giá xếp loại SKKN: Theo mẫu SK1 đóng ở cuối cùng của đề tài.
13. Thể thức trình bày: SKKN được đánh bằng vi tính một mặt trên giấy A4, đóng thành tập, bìa cứng, đánh số trang chính giữa phần lề trên trang viết, không trang trí rườm rà, không viền khung trang viết. (Không làm bìa giấy thơm)
Kiểu chữ: Times New Roman, mã Unicode trên Microsoft Word, cỡ chữ 14; lề trái: 3,5cm (kể cả phần đóng gáy); lề phải: 2cm; lề trên: 3cm; lề dưới: 2cm.
Trang bìa cần ghi rõ:
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY XUYÊN TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN 
 Tên đề tài SKKN 
Năm học:2011-2012
(Chèn hình ảnh tuỳ ý)
 Họ và tên tác giả:
 Chức vụ:
 Tổ: 
(cỡ chữ 13)
Mỗi đề tài nhân thành 03 bản: 01 lưu tại trường; 02 bản nộp về PGD
Mẫu SKI này đóng cuối của mỗi đề tài 
Mẫu SK1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2011 - 2012
I. Đánh giá xếp loại của HĐKH Trường THCS Trần Cao Vân
1. Tên đề tài: ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Họ và tên tác giả: .........................................................................................................
3. Chức vụ: ......................................... Tổ: ......................................................................
4. Nhận xét của Chủ tịch HĐKH về đề tài:
a) Ưu điểm: ......................................................................................................................
 .....................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................
b) Hạn chế: ......................................................................................................................
 .....................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................
5. Đánh giá, xếp loại:
	Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Trường THCS Trần Cao Vân
thống nhất xếp loại : .....................
 Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
............................................................
............................................................
............................................................
II. Đánh giá, xếp loại của HĐKH Phòng GD&ĐT Duy Xuyên
Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Phòng GD&ĐT Duy Xuyên thống nhất xếp loại: ...............
 Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
............................................................
............................................................
............................................................
III. Đánh giá, xếp loại của HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam
	Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam thống nhất xếp loại: ...............
 Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
............................................................
............................................................

File đính kèm:

  • dochuong_dan_lam_skkn.doc