Đề tài Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12

SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM NÂNG

CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Bước vào thế kỷ 21 - thế kỷ mà tri thức và kĩ năng của con người được coi như là

yếu tố quyết định sự phát triển xã hội, nền giáo dục phải đào tạo ra những con người

thông minh, có trí tuệ phát triển, giàu tính sáng tạo và tính nhân văn. Nghị quyết hội nghị

lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VII về tiếp tục đổi

mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã nhận định: "Con người được đào tạo thường thiếu

năng động, chậm thích nghi với nền kinh tế xã hội đang đổi mới" [14; 2]. Từ đó đã nêu rõ

một trong những quan điểm chỉ đạo để đổi mới sự nghiệp giáo dục là phải: "phát triển

giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo những con

người có kiến thức văn hoá khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo

và có tính kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu CNXH, sống lành mạnh, đáp ứng

nhu cầu phát triển đất nước những năm 90 và chuẩn bị cho tương lai"[14; 3]. Để thực

hiện được những mục tiêu trên, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) ở trường THPT

là một trong những nhiệm vụ cấp bách mà Đảng và nhà nước ta quan tâm. Nghị quyết

Ban chấp hành Trung ương II khoá VIII nhấn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp

giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng

tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại

vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học

sinh.” [15; 11]

pdf36 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h thành kỹ năng hợp tác, làm việc 
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và rèn luyện tính tự học, phát huy được tiềm năng 
sáng tạo từ HS. Đồng thời, người GV sẽ “nhàn nhã” hơn so với việc dạy học theo 
PP truyền thống. 
Ngoài ra, để chứng minh cho tính đúng đắn và hiệu quả của việc sử dụng các 
PPDH tích cực vào dạy học môn GDCD, tác giả cũng đã tổ chức cho GV môn 
GDCD c ng trường dự giờ những tiết thực nghiệm. Qua các tiết dự giờ thực 
nghiệm đó, các GV đã rút ra kết luận rằng: việc sử dụng các PPDH tích cực một 
cách linh hoạt trong tiết học c ng với việc trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị 
dạy học cần thiết thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều, đồng thời tạo cho HS sự hứng 
thú, say mê môn học vốn khô khan này. 
Với những kết quả trên, tác giả có thể khẳng định rằng, việc sử dụng các 
PPDH tích cực trong chương trình GDCD lớp 12 ở trường THPT Nam Hà là hoàn 
toàn có khả năng thực hiện và vận dụng thường xuyên, đồng thời có thể vận dụng 
vào quá trình dạy học bộ môn GDCD ở các trường THPT hiện nay. Như vậy, mục 
đích của thực nghiệm đã đạt được và giả thuyết khoa học nêu ra đã được kiểm 
nghiệm. 
22 
2. Một số giải pháp cơ bản để s ng các phương pháp ạy học tích 
cực trong ạy học môn Giáo c công ân lớp 12 ở trường THPT Nam Hà 
Trong tiến trình đổi mới phương pháp dạy học đang diễn ra hiện nay, việc sử 
dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 
trong dạy học môn GDCD là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Để việc sử dụng các 
phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD lớp 12 ở trường THPT 
Nam Hà mang lại hiệu quả cao nhất thì cần phải có những giải pháp sau: 
- Nâng cao nhận thức cho giáo viên về sự cần thiết của việc đ i mới các 
phương pháp dạy học nói chung và sử dụng các phương pháp dạy học tích cực 
nói riêng trong dạy học môn Giáo dục công dân 
Đổi mới phương pháp dạy học không chỉ dừng lại ở những phong trào được 
phát động. Đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng các phương pháp dạy học 
tích cực vào quá trình dạy học phải trở thành nhu cầu, động lực của cả cán bộ quản 
lý, giáo viên và học sinh. Để thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và sử 
dụng các phương pháp dạy học tích cực một cách có hiệu quả cần có sự kết hợp 
của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố đầu tiên là phải nâng cao nhận thức về tính tất 
yếu và tính cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học. Yếu tố này đòi hỏi 
giáo viên trực tiếp tham gia vào quá trình dạy học phải có nhận thức đầy đủ về việc 
đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường cần có những chủ trương, biện pháp cụ 
thể nhằm tác động và liên kết người dạy và người học, phải tạo được động lực của 
việc dạy học, trên cơ sở đó làm cho toàn thể giáo viên hiểu rõ về việc cần phải đổi 
mới phương pháp dạy học. 
Với đặc th của chương trình GDCD lớp 12 bao gồm những kiến thức về 
pháp luật nên người GV ngoài việc thực hiện công tác chuyên môn còn cần phải 
tham gia vào các hoạt động xã hội, thường xuyên theo dõi tình hình biến động và 
phát triển của thế giới, của đất nước nhằm nắm bắt được những thông tin, yêu cầu 
đổi mới của thời đại, phục vụ cho quá trình dạy học phần Công dân với pháp luật 
chương trình GDCD lớp 12. 
23 
Môn GDCD thực sự là một môn khoa học rất khó, xuất phát từ đặc trưng 
của môn học là mang tính tư duy, trừu tượng, khái quát cao, nó chứa đựng tính 
Đảng, tính giai cấp, hệ thống đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà 
nước, là môn học mang đậm tính chính trị thời sự, tính tổng hợp của nhiều môn 
khoa học. Chính vì vậy, để giảng dạy cho học sinh hiểu được nội dung và tầm quan 
trọng của môn học, giúp các em có định hướng đúng đắn và hứng thú bộ môn là 
một việc làm không dễ, đòi hỏi giáo viên phải hội tụ được hai yếu tố khoa học và 
nghệ thuật. Bên cạnh đó, giáo viên phải biết đổi mới phương pháp dạy học, phải sử 
dụng các phương pháp dạy học tích cực vào trong quá trình giảng dạy của mình 
nhằm đem lại hiệu quả cao. 
 - Tập huấn kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy 
học môn Giáo dục công dân lớp 12 cho giáo viên dạy học bộ môn 
 Kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học của người giáo viên là yếu tố 
đầu tiên quyết định sự thành công hay thất bại của bài dạy. Chính vì vậy, việc nâng 
cao kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực cho giáo viên ở các trường 
THPT nói chung và trường THPT Nam Hà nói riêng là một trong những giải pháp 
quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần dạy tốt bộ môn GDCD 
cũng như phần “Công dân với pháp luật” lớp 12. 
 - Phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập môn giáo 
dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực 
 Đặc điểm của HS lớp 12 là khả năng tư duy sáng tạo, năng lực tự học, sự 
năng động, nhạy bén trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Chính vì 
vậy, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh sẽ có tác động rất lớn đối với quá 
trình sử dụng các PPDH tích cực. Đặc điểm này của HS lớp 12 hỗ trợ rất nhiều cho 
GV trong việc sử dụng các PPDH tích cực trong quá trình giảng dạy của mình. Đó 
là, HS sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động do GV tổ chức, nhờ đó mà việc sử 
dụng các PPDH tích cực của GV sẽ mang lại hiệu quả cao. 
24 
 - a dạng hóa các hình thức hoạt động và tăng cư ng sự phối hợp của 
các lực lượng trong nhà trư ng để nâng cao hiệu quả sử dụng các phương pháp 
dạy học tích cực 
 Hiện nay, trước tình trạng xuống cấp về mặt đạo đức của một bộ phận không 
nhỏ HS, xã hội đặt lên vai ngành giáo dục mà đặc biệt là GV giảng dạy môn 
GDCD một trách nhiệm to lớn, đó là phải giáo dục, rèn luyện đạo đức, từng bước 
hình thành nhân cách sống cao đẹp cho các em. Bên cạnh sự giáo dục từ phía GV, 
Đoàn thanh niên cũng có vai trò rất lớn trong nhiệm vụ đặc biệt này. Các hoạt động 
của Đoàn thanh niên ở trường THPT Nam Hà như: tổ chức giáo dục ý thức chấp 
hành pháp luật cho HS thông qua việc mời Báo cáo viên về trường để trò chuyện, 
trao đổi với HS về nội dung cơ bản của Pháp luật; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 
Luật an toàn giao thông; lồng ghép nội dung của pháp luật trong các cuộc thi như 
“Rung chuông vàng”, “Vui để học”... cũng đã góp phần c ng với bộ môn GDCD 
tăng cường giáo dục pháp luật cho HS. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa do 
Đoàn trường tổ chức có sự lồng ghép giáo dục ý thức pháp luật cũng đã tác động 
không nhỏ đến ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh. 
 Tại trường THPT Nam Hà, hoạt động ngoại khóa của HS luôn được 
Nhà trường và các tổ chức như Đoàn trường quan tâm đặc biệt, bởi vì, chính những 
hoạt động ngoại khóa ấy đã giúp các em HS có điều kiện cọ xát với thực tiễn cuộc 
sống, tăng cường khả năng thực hành, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, kỹ 
năng giải quyết những vấn đề thực tiễn do cuộc sống đặt ra. GV bộ môn GDCD 
thường xuyên kết hợp với Đoàn trường trong những hoạt động ngoại khóa nhằm 
đưa những nội dung của pháp luật đến gần với HS hơn. 
25 
IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
 Sử dụng các PPDH tích cực trong dạy học môn GDCD lớp 12 có ý nghĩa vô 
c ng quan trọng vì nó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD lớp 12, 
đồng thời giúp HS hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật cho HS lớp 12 trước ngưỡng cửa vào đời. Phương pháp 
dạy học tích cực không phải là phương pháp dạy học vạn năng, nên nó chỉ có thể 
đạt được hiệu quả cao khi người giáo viên biết kết hợp phương pháp dạy học tích 
cực một cách hài hòa với phương pháp dạy học truyền thống. Và d áp dụng 
phương pháp dạy học tích cực và phương tiện dạy học hiện đại như thế nào đi 
chăng nữa cũng không thể thay thế được sự thuyết trình bài giảng của người giáo 
viên với ngôn ngữ sư phạm uyển chuyển, giàu tình cảm, đảm bảo tính hệ thống và 
lôgíc chặt chẽ, chứa đựng trong đó tính Đảng, tính khoa học sâu sắc và tính thực 
tiễn của bộ môn GDCD. 
Sử dụng PPDH tích cực trong dạy học môn GDCD lớp 12 có tác dụng nâng 
cao tính tích cực trong nhận thức của HS, giúp HS phát huy được tính năng động, 
sáng tạo, kích thích năng lực tư duy, tìm tòi, khám phá tri thức và phát huy vai trò 
chủ động, tích cực học tập của HS. 
Khi vận dụng các PPDH tích cực, GV đóng vai trò là người hướng dẫn, tổ 
chức, rèn luyện cho HS phương pháp tự học, phát huy sự tìm tòi độc lập của người 
học, giúp HS thực hiện các hoạt động học tập để từng bước nắm vững nội dung 
của chương trình và các mục tiêu mà bài học đặt ra. 
Phương pháp dạy học tích cực được sử dụng một cách linh hoạt sẽ mang lại 
hiệu quả cao trong giảng dạy môn GDCD, đặc biệt là phần “Công dân với pháp 
luật”. Nội dung kiến thức pháp luật vốn khô khan, nếu giáo viên biết khéo léo sử 
dụng các PPDH tích cực sẽ giúp HS phát huy được tư duy sáng tạo, rèn luyện kĩ 
năng ứng xử, gây hứng thú và sự chú ý trong giờ học, khích lệ sự thay đổi thái độ, 
hành vi của HS theo chuẩn mực đạo đức xã hội. Hơn nữa, xét về tâm lý lứa tuổi, 
26 
HS lớp 12 đang trong độ tuổi 17, 18, có nhận thức về xã hội, biết quan sát và nhận 
xét những tình huống xảy ra xung quanh mình, vì thế, các em có thể phối hợp rất 
tốt với GV trong quá trình sử dụng các PPDH tích cực. 
Bên cạnh đó, sử dụng PPDH tích cực trong dạy học sẽ giúp HS tiếp thu 
được những kiến thức pháp luật một cách tự nhiên, gần gũi, giúp HS rèn luyện đạo 
đức, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành kỹ năng vận dụng kiến 
thức pháp luật vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn 
cuộc sống. 
Việc sử dụng các PPDH tích cực có tác dụng: 
 Giúp cho giờ dạy trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn. 
 Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của 
các tình huống mà giáo viên đưa ra. 
 Giúp học sinh hiểu được sự phát triển hợp qui luật của tự nhiên và xã 
hội , vận dụng sáng tạo những hiểu biết vào hoạt động thực tiễn . 
 Tạo cho các em sự hiểu biết để khi ra đời sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ 
của người công dân đối với tổ quốc . 
 Đưa các em dần đến việc tiếp thu và hiểu biết những kiến thức pháp 
luật để các em có thể điều chỉnh hành vi của mình cho ph hợp. 
27 
V.ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 
Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức pháp luật, đòi hỏi người giáo 
viên phải hiểu rõ và nắm vững những nội dung cơ bản của các bộ luật, cũng như 
phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ 
chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh mà nhiều khi diễn biến ngoài dự kiến 
của giáo viên. 
Sử dụng các PPDH tích cực trong giảng dạy môn GDCD lớp 12 có những 
ưu điểm là huy động được các giác quan tham gia quá trình nhận thức, tạo điều 
kiện cho học sinh dể hiểu, nhớ lâu, tạo sự thoải mái, phát triển óc tư duy, sáng 
tạo, liên hệ giữa lý thuyết với thực tế 
Tuy nhiên, khi sử dụng các phương pháp dạy học tích cực này giáo viên cần 
chú ý: 
Phải đầu tư suy nghĩ, lựa chọn một cách công phu các tình huống phục vụ cho 
nội dung bài giảng. Tình huống phải ph hợp với chủ đề bài học,ph hợp với lứa 
tuổi và trình độ của học sinh. Giáo viên cũng có thể hướng dẫn học sinh phân tích, 
tổng hợp, khái quát thành những vấn đề lý luận nhằm phát triển nhận thức cho học 
sinh. 
Giáo viên cũng cần chủ động, nắm vững kiến thức, thu thập nhiều thông tin 
và lường trước những thông tin đa chiều trong giải quyết vấn đề từ phía học sinh. 
Do sự thiếu hụt kỹ năng sống, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật có dấu 
hiệu gia tăng và ngày càng phức tạp, cả về tính chất mức độ và sự nghiêm trọng. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, tuy nhiên, nguyên nhân được nói 
đến bấy lâu nay là từ xã hội, gia đình, nhà trường cho đến bản thân các em. Sự 
thiếu hụt kiến thức, hiểu biết để giải quyết các vấn đề của cuộc sống, sự lệch lạc 
trong nhận thức và hành vi dẫn đến các sai phạm, sống thiếu trách nhiệm với bản 
28 
thân và cộng đồng. Đó chính là hậu quả trực tiếp của việc thiếu những kỹ năng 
sống cần thiết. 
Qua môn GDCD, giáo dục kỹ năng sống sẽ giúp các em hiểu về thể chất, 
tinh thần của bản thân mình, từ đó biết bảo vệ, tránh căng thẳng và khủng hoảng 
tâm lý. Phương pháp giáo dục ph hợp, sự quan tâm thường xuyên và kịp thời, môi 
trường an toàn trong gia đình và xã hội là điều kiện quan trọng để các em phát triển 
toàn diện nhân cách, góp phần xây dựng đạo đức, lối sống cho học sinh phổ thông 
trong giai đoạn hiện nay. 
Bên cạnh đó, nên tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo về chuyên 
môn nghiệp vụ, về các PPDH tích cực trong môn học. 
Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai cũng nên quan tâm, tạo điều kiện cơ sở 
vật chất, khuôn viên, đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia để trường có điều 
kiện tổ chức các hoạt động giảng dạy theo PPDH tích cực và giáo dục kỹ năng 
sống. 
Những hành vi của con người, đặc biệt là lứa tuổi học sinh không phải tự 
nhiên mà tốt, phải có sự kết hợp cả gia đình, nhà trường và xã hội. Vì vậy, việc sử 
dụng các PPDH tích cực trong giảng dạy vào các môn học, đặc biệt là môn GDCD 
là việc làm vô c ng cần thiết và có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay. 
29 
VI. KẾT LUẬN. 
“Tiên học lễ, hậu học văn” – Trước khi dạy cho học sinh biết làm các phép 
toán, dạy cho các em cách cảm thụ văn học thì phải dạy cho các em cách làm 
người, giúp các em hình thành nhân cách, biết đối nhân xử thế, trở thành những 
công dân có đạo đức, có ích cho đất nước. Và để giúp học sinh thực hiện được 
những hành vi đạo đức, gắn bài học với đời sống thì người giáo viên phải biết cách 
khai thác những PPDH tích cực, lồng ghép vào từng bài học cụ thể và đưa nội 
dung bài học ấy vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày, từ đó giúp các em rèn luyện 
phẩm chất đạo đức để trở thành những con người xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa 
chuyên, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
Sử dụng các PPDH tích cực trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường 
THPT nhằm nâng cao tính tích cực nhận thức cho HS là một đề tài có ý nghĩa lý 
luận và thực tiễn. Kết quả đạt được cho phép tôi khẳng định tính đúng đắn, giá trị 
và tính khả thi của việc sử dụng các PPDH tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình 
nghiên cứu tác giả nhận thấy xung quanh đề tài vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra nhưng 
do thời gian và trình độ có hạn nên không thể đi sâu giải quyết hết mọi vấn đề, tác 
giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy cô để đề tài được hoàn thiện 
hơn cả về lý luận lẫn thực tiễn. 
 NGƯỜI THỰC HIỆN 
TRẦN THỊ THANH HẰNG 
30 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Đăng Bằng (chủ biên) (2001), G p phần d t t h t t ôn 
GDCD t ng , Nxb Giáo dục. 
2. Vũ Đình Bảy (chủ biên), Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thành Minh (2010) 
 h ng pháp d h ôn Giá d ông dân t ng t ung h phổ 
thông, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 
3. Ph ng Văn Bộ (1999), Lý luận d h ôn GDCD t ng , NXB 
Đại học Quốc gia, Hà Nội. 
4. Bộ Giáo dục - Đào tạo (2008), SGK Giá d ông dân , Nxb Giáo dục, 
Hà Nội. 
5. Bộ Giáo dục - Đào tạo (2008), á h giá vi n Giá d ông dân , Nxb 
Giáo dục, Hà Nội. 
6. Bộ Giáo dục - Đào tạo (2005), Luật giá d , Nxb Giáo dục, Hà Nội. 
7. Bộ Giáo dục - Đào tạo (2008), i liệu b i d ỡng giá vi n th hiện 
 h ng t nh á h giá h lớp ôn Giá d ông dân, Nxb 
Giáo dục, Hà Nội. 
8. Bộ Giáo dục - Đào tạo ( 2010 ), D án phát t iển giá d - ớng 
dẫn h tập the băng h nh v ổi ới ph ng pháp d h the h ớng 
phát hu t nh t h h tập ủ h inh. 
9. Bộ Giáo dục - đào tạo (2003), Tài liệu ổi ới ph ng pháp d h ôn 
GDCD THPT, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 
10. Nguyễn Văn Cư , Nguyễn Duy Nhiên (2008), D v h ôn GDCD 
t ng những v n l luận v th tiễn, Nxb Đại học Sư phạm. 
11. Hồ Thanh Diện (2008), hiết ế b i gi ng GDCD , Nxb Hà Nội. 
12. Đặng Thành Hưng (2002), D h hiện i, Nxb Đại học Quốc gia, Hà 
Nội. 
MỤC LỤC 
I. Ly do chọn đề tài .............................................................................................. 1 
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ............................................................... 3 
1. Cơ sở lý luận của việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học 
môn GDCD lớp 12 ................................................................................................ 3 
2 Cơ sở thực tiễn của việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy 
học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT Nam Hà, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai ..... 12 
III Tổ chức thực hiện các giải pháp ..................................................................... 14 
1 Thực nghiệm sử dụng các PPDH tích cực ....................................................... 14 
2 Một số giải pháp cơ bản để sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy 
học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT Nam Hà ................................................ 22 
IV Hiệu quả của đề tài ........................................................................................ 25 
V Đề xuất, khuyến nghị khả năng áp dụng ......................................................... 27 
VI. Kết luận ........................................................................................................ 29 
 Danh m c tài liệu tham khảo .......................................................................... 30 
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 
Trường THPT Nam Hà 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự o - Hạnh phúc 
Biên Hòa, ngày 25 tháng 05 nă 0 5 
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Năm học: 2014 - 2015 
––––––––––––––––– 
Tên sáng kiến kinh nghiệm: SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH 
CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC 
CÔNG DÂN LỚP 12 
Họ và tên tác giả: .TRẦN THỊ THANH HẰNG. 
Chức vụ: giáo viên. 
Đơn vị: Trường THPT Nam Hà 
Lĩnh vực: ánh d u X v á ô t ng ứng ghi õ t n b ôn h ặ lĩnh v há ) 
- Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: ...............................  
- Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác: ........................................................  
Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  
1. Tính mới ánh d u X v t ng 3 ô d ới â ) 
- Đề ra giải pháp thay thế hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  
- Đề ra giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình, 
nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  
2. Hiệu quả ánh d u X v t ng 5 ô d ới â ) 
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu quả cao  
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu 
quả cao  
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả cao  
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả  
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình, 
nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  
3. Khả năng áp ng ánh d u X v t ng 3 ô ỗi d ng d ới â ) 
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: 
Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc 
sống: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: 
 Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
Xếp loại chung: Xuất sắc  Khá  Đạt  Không xếp loại  
Cá nhân viết sáng kiến kinh nghiệm cam kết và chịu trách nhiệm không sao chép tài liệu của 
người khác hoặc sao chép lại nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ của mình. 
Tổ trưởng và Thủ trưởng đơn vị xác nhận đã kiểm tra và ghi nhận sáng kiến kinh nghiệm này 
đã được tổ chức thực hiện tại đơn vị, được Hội đồng chuyên môn trường xem xét, đánh giá; tác 
giả không sao chép tài liệu của người khác hoặc sao chép lại nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ 
của chính tác giả. 
NGƯỜI THỰC HIỆN SKKN 
 Ký t n v ghi õ h t n) 
XÁC NHẬN CỦA TỔ 
CHUYÊN MÔN 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

File đính kèm:

  • pdfskkn_su_dung_cac_phuong_phap_day_hoc_tich_cuc_nham_nang_cao_chat_luong_day_hoc_mon_giao_duc_cong_dan.pdf
Sáng Kiến Liên Quan