Đề tài Quản lý, sử dụng tài sản nhà trường

I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Quản lý và sử dụng tài sản trong nhà trường là một nội dung, một công việc rất

quan trọng, song song với các nội dung khác, tài sản là cơ sở vật chất, nó là phương

tiện, yếu tố góp phần không ít nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Thực trạng việc quản lý và sử dụng tài sản nhà trường còn rất nhiều hạn chế:

Việc quản lý, tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ, chưa khoa học; trách nhiệm, ý thức bảo

quản, giữ gìn của đội ngũ và học sinh khi được giao sử dụng tài sản chưa cao, cho

rằng không phải tiền của mình bỏ ra nên không sót, còn để tài sản mau hư, mau hỏng,

dơ bẩn, thật bức xúc với một số học sinh nam viết, vẽ bẩn lên tường nhà, bàn, ghế, tức

tối, thách đố nhau đập phá hoặc tự mình đập phá dụng cụ như: Cửa kiếng, đồ hốt rác,

thùng đựng rác, cây lau nhà, tủ sắt đựng quần áo ở nội trú (dày 7 rem bị méo, móp,

bẹp dúm lại), thau giặt đồ, xô đựng nước, van nước; thậm chí còn lấy cái kẻng dùng

đánh báo thức, tháo tôn lấy xoong nồi nhà bếp, dỡ hàng rào bằng sắt, lấy sách vở của

nhau để trên lớp đem ra ngoài bán.

Năm học 2011-2012, cơ sở hạ tầng cũng như thiết bị của nhà trường được đầu tư

nâng cấp sửa chữa lại thành mới vừa đẹp vừa khang trang, không thể khoanh tay đứng

nhìn những tồi tệ trên, tôi nghĩ, phải tìm ra những nội dung, biện pháp mới để thay thế

cái được vào cái chưa được, những hạn chế, yếu kém trên, đó là lý do khiến tôi chọn

đề tài này.

pdf22 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Quản lý, sử dụng tài sản nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 quản lý, sử dụng 
tài sản thuộc phạm vi quản lý; 
f) Tài sản giao cho tập thể, cá nhân sử dụng làm mất, hư hỏng (do cố ý) đều phải 
bồi thường lại như lúc nhận. 
Điều 4. Các hành vi ị nghiêm ấm 
1.Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của nhà trường dưới 
mọi hình thức; 
2.Cố ý làm trái các qui định của Nhà nước, qui chế của nhà trường về quản lý, sử 
dụng tài sản; 
3. Sử dụng tài sản được giao không đúng mục đích, gây lãng phí; 
4. Tự ý thay đổi hoặc cho mượn tài sản được giao sử dụng và quản lý; 
 14 
5. Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng; chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản (cho 
thuê hoặc sử dụng vào việc cá nhân); 
6. Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật, qui chế về quản 
lý, sử dụng tài sản được giao. 
Chư ng II 
Qui định trá h nhiệm ụ thể đối với phận, á nhân 
đượ gi o quản , sử ụng t i sản ủ nh trường 
Điều 5 Trá h nhiệm ủ Hiệu trưởng 
Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện, xây dựng qui chế, thành lập ban kiểm kê, 
kiểm tra; kiểm tra thường xuyên; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm 
quyền quản lý nhà trường, về việc quản lý, sử dụng tài sản tại trường. 
Điều 6. Trá h nhiệm ủ Phó hiệu trưởng 
Hiệu phó cơ sở vật chất chịu trách nhiệm chính việc kiểm kê, kiểm tra; giao 
nhận; quản lý tài sản thực tế, hồ sơ; tổng hợp kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa 
tài sản do cá nhân, bộ phận lập, trình hiệu trưởng ký duyệt; công khai tài sản trước tập 
thể nhà trường. 
Điều 7 Trá h nhiệm ủ kế toán 
Kế toán chịu trách nhiệm chính lập sổ, theo dõi tăng, giảm, khấu hao tài sản toàn 
trường; quản lý, bảo mật hồ sơ kế toán về tài sản; cùng với Hiệu phó công khai, báo 
cáo việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà trường. 
Điều 8. Trá h nhiệm ủ á phận, á nhân đượ gi o t i sản phụ vụ 
hoạt đ ng theo nhiệm vụ phân ông 
 1.Các cá nhân được bố trí phòng làm việc riêng chịu trách nhiệm quản lý tài sản 
được giao sử dụng như: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, Văn thư, Y tế, ; 
2. Nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm trông coi toàn bộ tài sản nhà trường 24/24 
giờ, không để xảy ra mất, hư hỏng, nếu mất, hư, hỏng (do bảo vệ) thì phải bồi 
thường, hàng ngày kiểm tra điện, nước; 
3.Các phòng làm việc chung như: phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, phòng máy 
giáo viên, phòng quản lý nội trú, phòng đoàn thể, tất cả các thành viên phải có trách 
nhiệm giữ gìn, bảo quản, giao trách nhiệm chính là Tổ trưởng; 
4 Bộ phận cấp dưỡng chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản ở nhà ăn, nhà bếp; 
5. Tài sản ở lớp học thì giáo viên chủ nhiệm và học sinh của lớp chịu trách nhiệm 
bảo quản giữ gìn; 
6. Tài sản ở các phòng thí nghiệm thực hành, môn Tin học, Tiếng anh, giáo viên 
phụ trách phòng bộ môn, thiết bị, giáo viên dạy chịu trách nhiệm; 
 15 
7. Tài sản ở nhà hội trường, nhà nội trú, công trình vệ sinh nội trú, cây cảnh, bồn 
hoa, thảm cỏ do bộ phận Quản lý nội trú và bảo vệ chịu trách nhiệm; 
8. Tài sản tại phòng ở của học sinh (ký túc xá), do học sinh trong phòng có trách 
nhiệm gìn giữ, bảo quản dưới dự giám sát của giáo viên quản lý nội trú. 
9. Công trình vệ sinh, tường nền chung khu hành chính do nhân viên phục vụ 
chịu trách nhiệm. 
10. Tất cả các phòng làm việc chung như: phòng bộ môn, phòng máy vi tính, 
lớp học, phòng ở của học sinh, hội trường, trước khi học sinh nghỉ hè đều được 
niêm phong và trao lại chìa khoá cho bảo vệ giữ. 
Điều 9 Khen thưởng v kỷ uật 
1.Tập thể, cá nhân thực hiện tốt qui chế này, có trách nhiệm cao trong việc quản 
lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản được giao, được khen thưởng 
 2. Tập thể, cá nhân thực hiện không tốt qui chế này, trách nhiệm kém trong việc 
quản lý, sử dụng tài sản được giao bị phê bình. 
 HIỆU TRƯỞNG 
 ( đã ký) 
2 4 Phổ iến, quán triệt, giáo ụ giáo viên, nhân viên v họ sinh nhằm 
nâng o thứ trá h nhiệm ảo quản, sử ụng t i sản nh trường 
 Phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ Luật, văn bản qui phạm pháp luật của 
Nhà nước, của cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, quản lý nhà trường về quản lý và sử 
dụng tài sản đang có hiệu lực thi hành (nên lựa chọn các nội dung có liên quan, phù 
hợp với nhiệm vụ nhà trường) để mọi người cùng biết, cùng làm cho đúng, có hiệu 
quả. 
Ví dụ như: Nội dung thanh lý tài sản nhà nước, cần phổ biến kỹ Điều 22 (qui 
định các trường hợp thanh lý tài sản) của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 
09/2008/ QH12, ngày 03/06/ 2008; Điều 20,21,22,23,24,27,28,29, 30,31của Nghị 
định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ qui định về phương thức, 
trình tự thủ tục bán thanh lý tài sản nhà nước; các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban 
nhân dân Tỉnh, Sở tài chính . 
 Thường xuyên công khai, minh bạch đến đội ngũ việc mua sắm tài sản mới, sửa 
chữa tài sản hư hỏng; thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn đối với từng loại tài sản 
trước khi giao cho bộ phận, cá nhân sử dụng và quản lý. 
Ví dụ: Tháng 09 năm 2011, giao cho Văn thư sử dụng và quản lý máy 
photocoppy, trước khi giao phải công khai, thông báo trước hội đồng sư phạm: Máy 
 16 
mới, giá tiền (..), thời gian sử dụng theo qui định 8 năm, tỷ lệ tính hao mòn 12,5%, 
thời gian tính hao mòn vào tháng 12 của năm sau, như vậy để cho Văn thư có trách 
nhiệm giữ gìn, bảo quản, đồng thời mọi người trong trường cùng biết, giám sát bảo 
đảm tính dân chủ, trách nhiệm hơn. 
Tích cực giáo dục thường xuyên về nhận thức, ý thức để nâng cao sự hiểu biết, 
nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ và học sinh của bền ở người, tất cả mọi người hãy 
coi tài sản của nhà trường như tài sản của gia đình mình, của bản thân mình, hãy sử 
dụng nhẹ nhàng, lau chùi, che đậy hàng ngày ; khẩu hiệu, Sử dụng, bảo quản tốt tài 
sản là tiết kiệm tiền cho chính bản thân mình , hạn chế mua sắm, sửa chữa tài sản 
hàng năm góp phần vào việc thu nhập tăng thêm ở cuối năm; đặc biệt đối với học sinh 
tăng cường giáo dục, kiên trì giáo dục, hình thức giáo dục linh hoạt, phong phú,đa 
dạng, nhằm tác động mạnh vào tiềm thức, tâm trí các em mưa dầm thấm lâu để hình 
thành kỹ năng, thói quen tự giác, tự chủ bảo quản và giữ gìn tốt tài sản giao cho sử 
dụng. 
*Các biện pháp hình thức giáo dục như sau: 
 +Hiệu trưởng giáo dục 01 tháng 01 lần bằng nội dung khác nhau ở các tiết chào 
cờ. Ví dụ Con người sống cần có 02 mặt vật chất và tinh thần, vật chất là: nhà ở, lớp 
học, bàn ghế, gường, tủ, điện, cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, máy móc, thiết bị, đó là 
tài sản vô cùng quí giá phục vụ cho chúng ta học tập, sinh hoạt được ấm no, đầy đủ, 
tạo sự văn minh, giàu sang hơn, vì vậy các em phải biết giữ gìn, bảo vệ nó, yêu quí nó 
như bảo vệ con ngươi trong mắt mình, hàng ngày các em quét, dọn, lau chùi, không 
vẽ, viết bậy lên tường, bàn ghế, không tự đập phá để tài sản luôn (mới, sạch, đẹp), sử 
dụng nhẹ nhàng đó là thể hiện nét đẹp văn hoá của người học sinh trong nhà trường. 
+Giáo viên chủ nhiệm giáo dục hàng tuần vào tiết sinh hoạt tập thể lớp mỗi tuần 
có nội dung khác nhau. 
Ví dụ: Vào tuần đầu của năm học, Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thực 
hiện, giáo dục học sinh của lớp bằng hình thức trắc nghiệm như sau: 
*Phiếu kiểm tr nhận thứ ủ họ sinh 
về việ quản v sử ụng t i sản như s u: 
- Họ và tên  
 - Lớp. 
*Hãy họn v kho nh tròn 01 âu trong á âu s u: 
a. Được học tập ở 01 trường còn thiếu phòng, thiếu máy để học môn tin học, 
Tiếng anh; 
b Được học tập ở 01 trường phòng, lớp , bàn ghế đã cũ; 
c Được học tập ở 01 trường có đầy đủ máy móc, thiết bị, được xây mới khang 
trang. 
 17 
* Cá h nh vi n o s u đây em ho đúng, là sai, nếu đúng đánh hữ (Đ) 
vào t đúng, nếu s i đánh hữ (S) v o t s i 
S
TT 
Hành vi Đ
úng 
S
ai 
1 Một số bạn nam, thường lấy bút xoá, bút chì và bi, phấn, 
vẽ, viết bậy lên tường nhà, bàn ghế 
2 Bạn A, thách đố, xúi bạn B đập hộp kính phòng cháy chữa 
cháy 
3 Bạn B, không làm theo, mà còn nói lại bạn A, bạn xúi dại 
tôi, tôi không làm đâu, đập phá là tài sản là hành vi không đẹp 
4 Các bạn nam thường chơi bóng đá trong phòng, lớp, các 
bạn nữ ăn và nhả bã kẹo cao su bừa bãi 
5 Lớp 9b, ra một qui định, bạn nào đứng, ngồi lên bàn học, 
GV, lấy phấn ném nhau sẽ bị phạt và hạ một bậc hạnh kiểm 
trong tháng đó 
6 Có một số bạn đi , dẫm lên thảm hoa, bẻ cành, tuốt lá cây 
cảnh 
*L họ sinh, em ần m những gì để góp phần m ho t i sản ủ trường 
 uôn đẹp, uôn mới; (đọ kỹ v kho nh tròn âu đúng nhất); 
a. Sử dụng các vật dụng, dụng cụ được giao một cách cẩn thận, nhẹ nhàng 
b. Thường xuyên lau chùi, quét dọn sạch sẽ; bảo quản, giữ gìn chu đáo, chặt chẽ 
c. Thực hiện 06 không: Không đập phá; không vứt bỏ bừa bãi, lãng phí; không 
vẽ, viết lên tường, nền, bàn, ghế, giường; không đùa giỡn, đứng, ngồi lên bàn và chơi 
bóng ở trong phòng, lớp học; không được lấy cắp bất cứ một tài sản nào; không dẫm 
lên thảm có, thảm hoa và tuốt, bẻ cành lá cây. 
d. Tích cực phê phán, không đồng tình với những bạn ý thức kém, cố ý làm hư 
hỏng, làm xấu, bẩn mọi tài sản ở trường 
đ. Không được bao che, dung túng cho những bạn có hành vi, biểu hiện kém 
như: lấy cắp, đập phá, làm bẩn, làm xấu, làm hư mọi tài sản của trường. 
e. Tất cả ( a,b,c,d,đ,) đều đúng. 
+Giáo viên bộ môn giáo dục tích hợp vào các môn học, mỗi giáo viên dành thời 
lượng 03 phút/ 01 tiết, lựa chọn nội dung phù hợp để khuyên răn, nhắc nhở các em có 
ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản nhà nước, nhà trường mà các em đang được hưởng 
thụ. 
+Đoàn thanh niên, tổng phụ trách đội, một tháng 01 lần tập trung toàn bộ học 
sinh hoặc riêng học sinh nam về nhà đa năng để sinh hoạt, quán triệt thông qua hình 
 18 
ảnh chụp được như: toàn cảnh nhà trường lúc cũ và lúc mới, hoặc những bức hình về 
cái tủ, cái thau bị các em đập méo, bẹp dúm lại hoặc cái bàn, ghế bị các em vẽ viết 
làm dơ bẩn,  cho học sinh nam tự phê bình mình, phê bình lẫn nhau bằng cách ghi 
lên bảng những hành vi chưa tốt về việc bảo quản và giữ gìn tài sản ở mọi lúc, mọi 
nơi, khuyên răn, giáo dục các em: chúng ta được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu ái 
rất nhiều về vật chất và tinh thần, mỗi học sinh chúng ta phải biết ơn sâu sắc, giữ gìn 
và bảo quản tốt tài sản trong nhà trường cũng là thể hiện sự biết ơn đó 
+ Phối hợp Giáo ụ ằng kỷ uật tí h : 
 Ban kiểm kê, kiểm tra xây dựng qui định về hình thức xử phạt thống nhất với 
giáo viên chủ nhiệm, với ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện ngay từ đầu năm 
học. 
 *Những qui định như s u: 
-Mọi hành vi làm dơ bẩn, hư hỏng, mất tài sản đều phải bồi thường (đây là khẩu 
hiệu được dán ở những vị trí cần thiết trong trường) 
 - Qui định bồi thường như sau: 
Nếu cá nhân hay nhóm, hoặc tập thể làm hỏng, mất thì phải bỏ tiền mua sắm lại 
tài sản được giao như ban đầu (theo giá mua tại thị trường); Ví dụ: 01 học sinh A tự 
đập bể 01 tấm cửa kiếng trị giá 220.000đ, thì phải bỏ tiền mặt 220,000đ để mua mới 
lắp lại hoặc phòng ở số 5 có 08 HS nam làm hư, hỏng tủ đựng đồ, nhà trường thuê 
người sửa chữa hết 350.000 đồng chia đều số tiền cho mỗi em để trả cho thợ sửa; 
hoặc phòng máy vi tính dành cho 08 lớp học môn tin học, trước khi vào học giáo viên 
cho học sinh tự kiểm tra, lớp nào làm hư, hỏng thì cả lớp phải bồi thường lại. 
Ví dụ: Lớp 6a, tiếp nhận phòng máy của lớp 9b để học tiết 3 và 4, giáo viên chỉ 
đạo học sinh kiểm tra toàn bộ, phát hiện tại máy số 05 bị hư con chuột và có dùng bút 
bi vẽ lên mặt bàn vi tính, cùng ghi nhận và ký vào biên bản (mẫu sẵn nhà trường 
giao), báo cáo cho hiệu phó cơ sở vật chất, giáo viên dạy lớp 9b và lớp 9b phải bồi 
thường lại con chuột và lau chùi mặt bàn lại, cứ như thế vận dụng cho các lớp khác. 
- Để tránh thắc mắc hoặc không được sự đồng thuận, đồng tình của học sinh 
cũng như phụ huynh, qui định trên được phổ biến, quán triệt đến phụ huynh (buổi đại 
hội phụ huynh) đến học sinh từ đầu năm học; mọi tài sản hư, hỏng mất đều có biên 
bản cho các em ký nhận vào, chuyển giáo viên chủ nhiệm thông báo trước lớp vào tiết 
sinh hoạt tập thể hàng tuần, mời cha mẹ đem tiền lên bồi hoàn lại; Hiệu trưởng thông 
báo trước toàn trường tiết chào cờ sáng thứ hai (ví dụ, tuần lễ học thứ 09, học sinh 
K’Cương lớp 9a, vô ý đã làm bể 01 tấm kiếng ở cửa lớp, bố mẹ đã đem tiền bồi 
thường lại số tiền là 220.000đồng), qui trình thực hiện chặt chẽ, chu đáo. 
* Tóm lại giáo dục tư tưởng, nhận thức, ý thức cho học sinh về cách sử dụng, 
bảo quản, giữ gìn tài sản là rất cần thiết, giáo dục phải liên tục, thường xuyên, với 
hình thức, nội dung thiết thực, (mưa dầm, thấm lâu), ắt sẽ có hiệu quả. 
 19 
 2.5 Phát đ ng phong tr o thi đu về việ ảo quản v sử ụng t i sản 
 Việc bảo quản và sử dụng tài sản nhà trường là một trong những nội dung đưa 
vào thi đua, được phát động từ đầu năm học và là một trong những nội dung, tiêu chí 
để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, cuối năm học. 
 Đối với học sinh phát động phong trào thi đua đến từng lớp, phòng ở, cá nhân và 
tập thể học sinh nào bảo quản, giữ gìn tài sản được giao luôn đẹp, mới, đầy đủ sẽ 
được khen thưởng ở học kỳ I và cuối năm học. Ngược lại học sinh nào, tập thể nào để 
làm hư, hỏng, mất, ý thức kém trong vấn đề này không những bị phê bình trước tập 
thể nhà trường vào tiết chào cờ, trước lớp vào tiết sinh hoạt lớp hàng tuần mà còn bị 
trừ điểm thi đua của Phòng, lớp trong tuần đó, còn bị hạ hạnh kiểm cuối năm học. 
Ví dụ: Cứ thứ hai hàng tuần vào tiết chào cờ, Tổng phụ trách đội nhận xét, đánh 
giá, xếp loại thi đua lớp, phòng ở nội trú, các nội dung, tiêu chuẩn, điều kiện đủ để 
xếp loại Tốt, Khá, Trung bình nhưng do có học sinh của lớp hoặc phòng ở nội trú làm 
hư, hỏng, phá tài sản trong tuần thì lớp, phòng đó bị hạ xuống 01 bậc. Cuối học kỳ, 
cuối năm học, hội đồng xét duyệt kết quả học sinh, học sinh nào cố ý phá, làm hư 
hỏng bị hạ 01 bậc hạnh kiểm. 
Ban kiểm tra, kiểm kê là trọng tài, là minh chứng để ban thi đua xét, đánh giá, 
xếp loại (khen thưởng) cho cá nhân, tập thể thực hiện tốt nội dung bảo quản và sử 
dụng tài sản nhà trường giao. (ví dụ chọn 01 lớp, 02 phòng ở nội trú của học sinh bảo 
quản, giữ gìn các tài sản giao cho từ đầu năm học còn đầy đủ, mới, sạch, đẹp nhất, sử 
dụng đồ dùng tiết kiệm sẽ khen thưởng bằng hiện vật vào dịp tổng kết năm học). 
III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
 Trên đây là những nội dung, biện pháp về quản lý và sử dụng tài sản cố định 
hiện có trong nhà trường, đó cũng là một sáng kiến mới đã áp dụng tại đơn vị trong 
năm học 2011- 2012 thật sự có hiệu quả; so sánh, đối chiếu với 05 năm trước khi chưa 
thực hiện chuyên đề này, cụ thể như sau: 
05 năm trướ khi hư th hiện Sau khi vận ụng v o năm họ 2011-2012 
 Công tác quản lý tổ chức thực hiện 
về quản lý và sử dụng tài sản tại trường 
chưa chặt chẽ, chưa khoa học, (tài sản 
để lộn xộn, kiểm soát chưa kỹ). Hiểu 
biết về cơ sở lý luận cho công tác quản 
lý tài sản còn hạn chế. 
Tổ chức thực hiện có khoa học, chặt chẽ 
hơn từ việc quản lý tài sản trên sổ sách, 
trong thực tế, đến việc phân loại, đánh giá, 
khấu hao tài sản đúng qui định; cán bộ, giáo 
viên, nhân viên được giao trách nhiệm có 
hiểu biết về Luật, các văn bản Luật liên 
quan đến tài sản và thực hiện đúng hơn, tốt 
hơn. 
 20 
Nhận thức của đội ngũ còn hạn chế, có 
tư tưởng cha chung không ai khóc , 
chưa có ý thức, trách nhiệm cao trong 
việc sử dụng và quản lý tài sản được 
giao như: không lau chùi, che đậy, tắt 
các thiết bị điện khi ra về, đôi khi tài 
sản chưa hư thấy cũ đã đề nghị mua 
sắm lại. 
 Nhận thức và tư tưởng của đội ngũ được 
cải thiện rõ, cá nhân và tập thể có trách 
nhiệm cao (đặc biệt Cán bộ phụ trách cơ sở 
vật chất, kế toán các tổ trưởng, tổ phó, 
GVCN), biết rõ nhiệm vụ và trách nhiệm 
của mình, từ đó tích cực giáo dục HS, đồng 
hành bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, 
có hiệu quả tài sản được giao. 
 Việc công khai, minh bạch về tài sản 
trong đội ngũ còn hạn chế, chỉ chung 
chung, có người không biết trường có 
những tài sản gì nên không phát huy 
dân chủ của cán bộ, giáo viên, nhân 
viên. 
Mọi tài sản mua sắm, xây dựng mới, sửa 
chữa, thanh lý đều được công khai thường 
xuyên, phát huy được tính dân chủ, đồng 
thuận hơn trong công tác này 
 Về phía học sinh: Nhận thức và ý thức 
bảo quản, giữ gìn tài sản kém (nhất là 
học sinh nam) như: vẽ, viết, bôi nhọ 
dùng com pa khắc, vạch lên nhiều bàn 
ghế, tường nhà, giường ngủ làm dơ và 
xấu mất mĩ quan; tệ hơn nếu tức giận ai 
đó hoặc bị thách đố là sẵn sàng đập bể 
cửa kiếng lớp học, ở phòng, đập bể 
thau, xô, ca, gầu dùng để tắm giặt 
(tháng nào cũng có), đá, đấm, đạp cho 
méo, móp, bẹp, hỏng những vật dụng 
tủ sắt ở phòng nội trú (dày tới 7rem), 
bàn ghế ở nhà ăn, thậm chí lấy cắp: cây 
sắt làm cột mùng, cái kẻng, sách vở 
đem ra ngoài bán. 
Nhờ những biện báp quản lý chặt chẽ, tích 
cực kiểm tra, kiểm kê, đặc biệt tăng cường 
giáo dục nhận thức, ý thức, đã tác động xoá 
nhoè tư tưởng trong học sinh không phải 
tiền của mình bỏ ra, do nhà nước lo hết , 
việc nhận thức và ý thức bảo quản, giữ gìn 
tài sản đã chuyển biến rõ rệt, những yếu 
kém của học sinh ở cột bên đã hạn chế rất 
nhiều;có hành vi đã chấm dứt như vẽ lên 
gường, tường, nền nhà; không đập phá tủ, 
thành công nhất là bàn ghế ở nhà ăn để ở 
ngoài không có cửa, không khoá, mà không 
bị mất, (chỉ còn hành vi tức giận nhau giận 
cá chém thớt rồi đá thau, xô đựng nước 
nhưng không phổ biến). 
Số cửa kiếng bị bể trung bình 9 cái, có 
năm học lên tới 12 cái 
Kết thúc năm học chỉ bể có 04 cái 
Kinh phí dành cho sửa chữa, mua sắm 
lại nhiều hơn, sử dụng tài sản còn lãng 
phí, chưa tiết kiệm được nhiều. 
 Số kinh phí sửa chữa chỉ bằng 1/3, sử dụng 
tiết kiệm (điện, mua sắm lại) đúng mục 
đích, có hiệu qủa cao hơn 
IV ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ N NG ÁP DỤNG 
 Không có biện pháp nào là vạn năng, sáng kiến kinh nghiệm Quản lý, sử dụng 
tài sản nhà trường , có thể còn hạn chế nhất định, song đó là hoàn toàn mới đã vận 
dụng tại đơn vị không những đem lại hiệu quả cao về công tác quản lý, sử dụng tài 
sản tại trường mà còn góp phần không ít vào việc tiết kiệm kinh phí cho nhà trường, 
 21 
Nhà nước. Theo tôi, sáng kiến này có thể áp dụng ở phạm vi rộng, các biện pháp trên 
rất thực tiễn, dễ thực hiện. 
V TÀI LIỆU THAM KHẢO 
- Từ điển tiếng việt thông dụng nhà xuất bản giáo dục chủ biên (Nguyễn Như Ý) 
-Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/ QH12, ngày 03/06/ 2008 
của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 -Quyết định số 32/2008/ QĐ-BTC ngày 29-05-2008 của Bộ Tài chính về việc 
ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. 
 NGƯỜI TH C HIỆN 
 Nguyễn Thị Hạnh 
 22 
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 
Trường PT DTNT iên huyện 
Tân Phú - Định Quán 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ập – T do – Hạnh phú 
Tân Phú, ngày 12 tháng 5 năm 2012 
PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Năm học: 2011-2012 
Tên sáng kiến kinh nghiệm: 
“QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ TRƯỜNG” 
Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Hạnh. 
Đơn vị: Trường PT Dân tộc Nội trú liên huyện Tân Phú – Định Quán 
Tổ : Văn phòng 
Lĩnh vực: 
Quản lý giáo dục  
Phương pháp dạy học bộ môn:  
Phương pháp giáo dục 
Lĩnh vực khác:  
1. Tính mới 
 - Có giải pháp hoàn toàn mới  
 - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có  
2. Hiệu quả 
 - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao  
 - Có tính cải tiến và đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng 
trong toàn ngành có hiệu quả cao  
 - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao  
 - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai tại đơn vị 
có hiệu quả  
 3. Khả năng áp ụng 
 - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách : 
 Tốt  Khá  Đạt  
 - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và 
dễ đi vào cuộc sống: Tốt  Khá  Đạt  
 - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả 
trong phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

File đính kèm:

  • pdfquan_ly_su_dung_tai_san_nha_truong_2803.pdf
Sáng Kiến Liên Quan