Đề tài Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại cơ sở

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Chúng ta thấy rằng để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, các hoạt động

phong trào v.v.thì nhà trường cần thực hiện nhiều biện pháp, hoạt động, chương

trình như; kiểm tra giám sát, tranh tra dự giờ, tổ chức các họat động chuyên môn,

phong trào.v. trong đó một trong những công tác tôi cho là quan trọng đó chính là

công tác thi đua khen thưởng.Trong bài phát biểu tại Hội nghị thi đua yêu nước

toàn quốc Bác Hồ đã nói” Thi đua là yêu nước; Yêu nước thì phải thi đua”

Câu nói trên càng cho ta thấy vai trò sức mạnh to lớn của công tác thi đua

trên tất cả các lĩnh vực trong xã hội. Đặc biệt trong giáo dục và đào tạo công tác thi

đua chính là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở nhà

trường. Công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong công tác thi đua vì ngoài

việc là người đại diện chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ giáo viên

công nhân viên trong trường thì công đoàn còn là tiếng nói tập thể, tuyên truyền

vận động giáo dục cán bộ giáo viên công nhân viên thực hiện tốt công tác thi đua,

kế hoạch nhiệm vụ năm học mà trường đề ra. Chính vì vậy cần thấy sự cần thiết

trong việc nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn

trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Đây không phải là

vấn đề mới nhưng có lẽ sẽ không bao giờ là đủ là thừa khi nói về vấn đề này. Bởi

vì thi đua chính là thước đo là động lực nâng cao hiệu quảdạy và học của mỗi giáo

viên cán bộ công nhân viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho tỉnh nhà

nói riêng và nền giáo dục quốc gia nói chung.

pdf11 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i cơ sở. 
NÂNG CAO CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI TỔ 
CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG 
TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CƠ SỞ 
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
 Chúng ta thấy rằng để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, các hoạt động 
phong trào v..v..thì nhà trường cần thực hiện nhiều biện pháp, hoạt động, chương 
trình như; kiểm tra giám sát, tranh tra dự giờ, tổ chức các họat động chuyên môn, 
phong trào..v.. trong đó một trong những công tác tôi cho là quan trọng đó chính là 
công tác thi đua khen thưởng.Trong bài phát biểu tại Hội nghị thi đua yêu nước 
toàn quốc Bác Hồ đã nói” Thi đua là yêu nước; Yêu nước thì phải thi đua” 
 Câu nói trên càng cho ta thấy vai trò sức mạnh to lớn của công tác thi đua 
trên tất cả các lĩnh vực trong xã hội. Đặc biệt trong giáo dục và đào tạo công tác thi 
đua chính là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở nhà 
trường. Công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong công tác thi đua vì ngoài 
việc là người đại diện chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ giáo viên 
công nhân viên trong trường thì công đoàn còn là tiếng nói tập thể, tuyên truyền 
vận động giáo dục cán bộ giáo viên công nhân viên thực hiện tốt công tác thi đua, 
kế hoạch nhiệm vụ năm học mà trường đề ra. Chính vì vậy cần thấy sự cần thiết 
trong việc nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn 
trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Đây không phải là 
vấn đề mới nhưng có lẽ sẽ không bao giờ là đủ là thừa khi nói về vấn đề này. Bởi 
vì thi đua chính là thước đo là động lực nâng cao hiệu quảdạy và học của mỗi giáo 
viên cán bộ công nhân viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho tỉnh nhà 
nói riêng và nền giáo dục quốc gia nói chung. 
 Trong những năm qua chất luông giáo dục của Tỉnh nhà ngày càng được 
nâng cao. Đó là sự cố gắng phấn đấu nỡ lực không ngừng của cán bộ quản lý, giáo 
viên, cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành giáo dục. Chất lượng giáo dục đào 
tạo của Tỉnh được thể hiện qua chất lượng giáo dục của từng cấp học, từng ngôi 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
2 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
trường. Để có được hiệu quả như vậy là sự góp sức chung tay của nhiều ban, ngành 
xã hội sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, 
cha mẹ học sinh. Trong trường học là sự phối kết hợp giữa nhà trường với các tổ 
chức như Đoàn TN, CMHS.vv.. và đặc biệt là sự phối hợp giữa nhà trường với tổ 
chức công đoàn. Để củng cố vai trò vị thế của tổ cứ công đoàn trong nhà 
trườngchúng ta cần nhận thấy tính cần thiết nâng cao hơn nửa sự phối hop giữa 
nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua 
khen thưởng tại cơ sở. 
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
Chúng ta đều biết rằng công tác phối hợp giữa các tổ chức trong và ngoài 
nhà trường với nhà trường là công tác vô cùng quan trọng. Nó thể hiện sự đoàn kết 
nhất trí trên dưới môt làng cùng mục tiêu nhiệm vụ đó là đư chất lượng dạy va học 
ngày càng hiệu quả.Phối hợp là cùng hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt mục đích đề 
ra. Công đoàn là tổ chức của người lao động đại diện chăm lo quyền lợi cũng như 
nói lên tâm tư nguyện vọng là người cùng nhà quản lý thự hiện thắng lợi nhiểm vụ 
mà nhà trường đề ra từ đầu năm học trong đó có công tác thi đua khen thưởng. Nhà 
trường và công đoàn có tác động qua lại quan hệ mật thiết và cùng mục đích là xây 
dựng tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết thống nhất. Vì lẽ đó nhà trường sẽ là 
nơi tạo cho tổ chức công đoàn sức mạnh vị thế vai trò nhất định trong nhà trường. 
Đồng thời công đoàn thể hiện ý chí quyết tâm phát huy tính chất của một tổ chức 
chính trị có ý nghĩa trong trường học. Từ mối quan hệ qua lại, mật thiết như trên 
thì nhà trường và công đoàn phải phối hợp hỗ trợlẫn nhau thực hiện công tác thi 
đua trong năm học là điều tất yếu 
Là tổ chức đại diện Cán bộ giáo viên công nhân viên ký kết giao ước thi 
đua từ đầu năm học. Tổ chức công đoàn đại diện tiếng nói của tập thể, bảo vệ 
quyền lợi kêu gọi thực hiện nghĩa vụ đối vối cán bộ giáo viên công nhân viên. 
Công đoàn. Căn cứ vào Kết quả Hội nghị công chức viên chức đầu năm công đoàn 
phối hợp cùng nhà trường thực hiện triển khai thực hiện công tác thi đua tổng kết 
các phong trào thi đua công đoàn có trách nhiệm động viên quần chúng hăng hái 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
3 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
thi đua thực hiện các mục tiêu thực hiện các biện pháp đề ra. Với tư cách là phó 
ban thường trực thi đua của nhà trường công đoàn trực tiếp triển khai tìm ra hình 
thức phù hợp để thực hiện các phong trào thi đua dưới định hướng của chi bộ. 
Nhận thức rõ về điều này, trong nhiều năm qua và đặc biệt năm học 
2014–2015, Trường THPT Trấn Biên luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa công đoàn với nhà trường. Mối 
quan hệ này được xây dựng mật thiết theo những kế hoạch, biện pháp cụ thể, gắn 
chặt với các hoạt động dạy học các phong tràocủa nhà trường. 
Vấn đề chúng ta cần đặt ra là để cao công tác phối hợp giữa công đoàn và nhà 
trường trong việc thực hiện công tác thi đua được giải quyết như thế nào để đạt hiệu quả 
cao nhất ? Cần có những biện pháp hình thức như thế nào để triển khai thực hiện công tác 
thi đua đạt hiệu quả? Tử kết quả cũa những năm học trước và thực tế mà trường tôi đang 
thực hiện trong năm học này xin chia sẻ một số kinh nghiệm đã triển khai tại trường Trấn 
Biên về việc nâng cao công tác phối hợp giữa công đoàn và nhà trường trong triển khi 
thực hiện công tác thi đua 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
Là trường cấp ba đóng trên địa bàn phường Tam hòa, là một trong những 
đơn vị đứng đầu trong công tác giảng dạy học tập của tỉnh nhà, lãnh đạo nhà 
trườngnhận thấy vai trò quan trọng để làm nên hiệu quả này là công tác phối hợp 
giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực hiện công tác thi 
đua khen thưởng, từ đó đưa ra những kế hoạch cụ thể làm sao tăng cường công tác 
phối hợp đạt hiệu quả cao trong nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo, nâng cao tinh 
thần đoàn kết nhất chí trong tập thể sư phạm nhà trường. Từ thực tiễn những kết 
quả đã đạt được trong những năm qua và bản thân là người phụ trách công tác 
Công đoàn của nhà trường tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm đã làm trong việc 
nâng cao công tác phối hợp 
Với 45 lớp học và trên 1700 học sinh hàng năm. Đội ngũ GV,CB,CNV 
111 người. Trong đó cán bộ quản lý bốn người gồm hiệu trưởng và ba phó hiệu 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
4 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
trưởng. Tổ chức công đoàn trong nhà trường: Tổng số đoàn viên 111 người, trong 
đó có ba mươi hai công đoàn viên có trình độ chuyên môn thạc sĩ; Toàn trường có 
mười ba tổ công đoàn, Ban chấp hành công đoàn gồm chín người gồm; một chủ 
tịch hai phó chủ tịch bảy ủy viên phụ trách các mảng như: nữ công, thủ quĩ, kiểm 
tra, thanh tra nhân dân, phong trào Đồng chí chủ tịch công đoàn có nhiều kinh 
nghiệm trong công tác công đoàn và là ủy viên cấp ủy chi bộ nên mọi chủ trương 
đường lới của nhà trường đều được đồng chí nắm rõ đóng góp ý kiến trên cơ sở ý 
kiến của quần chúng tập thể. Các đồng chí trong BCH công đoàn rất nhiệt tình 
năng nổ sáng tạo có tinh thần trách nhiệm trong công việc giữ vững sinh hoạt và 
hội họp đều đặn. 
Trường có Hội CMHS rất tâm huyết đồng thời được sự quan tâm của các 
ban ngành cấp lãnh đạo. Được đầu tư nên trường có cơ sở vật chất khang trang khu 
bán trú, đầy đủ các phòng chức năng, nhà thi đấu đa năng sân tập TDTT cho HS. 
Những đặc điểm trên góp phần tạo ra những thuận lợi trong công tác phối hợp giữa 
nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua 
như sau: 
 Thuận lợi 
- Tập thể sư phạm nhà trường, cho bộ, công đoàn và BGH rất coi trọng việc 
phối hợp trong công tác triển khai thực hiện thi đ8ua 
- Được cấp lãnh đạo chính quyền địa phương hết sức quan tâm tạo điều kiện 
hỗ trợ cho công tác phát triển giáo dục của nhà trường. 
- Đội ngũ giáo viên cónhiệt huyết, có ý thức cao về danh dự tên tuổi của 
ngôi trường. 
- Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết tích cực tham gia hưởng ứng các 
phong trào thi đua do công đoàn tổ chức 
- Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tìnhtham gia nhiều phong trào do trường công 
đoàn và cấp trên tổ chức. 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
5 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
- Hội CMHS nhiệt tình luôn quan tâm và hỗ trợ về tinh thần cũng như vật 
chất cho các hoạt động của trường. 
- Học sinh đầu vào thi tuyển nên đa phần có kết quả tốt về hạnh kiểm và học 
lực. 
 Bên cạnh đó cũng có không ít những khó khăn nhất định 
- Hiện tại chương trình học của học sinh chiếm quá nhiều thời gian nên thời 
gian tổ chức các hoạt động phong trào cho giáo viên bị hạn chế 
- Một vài trường hợp giáo viên vì lo dạy thêm nên thời gian dành cho các 
hoạt động côngđoàn tổ chức còn ít 
 - Công tác thi đua dù được nhà trường quy đổi theo thang điểm tuy nhiên 
vẫn còn mang tính cảm tính 
 - Đánh giá một con người đặc biệt là giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn vì 
liên quan những vấn đề tế nhị, phức tạp 
- Trong thi đua bộ phận theo dõi thi đua vì phân công từ giáo viên nên đôi 
khi còn hạn chế vì giáo viên còn lo công tác giảng dạy nên đôi khi không thể kiểm 
tra theo dõi hết được vì vậy đánh giá chư thật chính xác 
- vẫn còn một vài trường hợp giáo viên trong Bộ phận theo dõi thi đua còn 
mang cả nể thiên về tình cảm cá nhân. 
 Từ thực trạng trên,xin chia sẻ một số biện pháp trường đã thực hiện 
như sau: 
- BGH nhà trường phối hợp với Công đoàn thành lập Ban thi đua của trường 
gồm có: 
Hiệu trưởng 
Phó Hiệu trưởng 
Chủ tịch công đoàn 
Tổ trưởng 
Bí thư đoàn thanh niên 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
6 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
Thanh tra nhân dân 
- Trước khi bước vào năm học BGH nhà trường cùng Chủ tịch công Đoàn , 
các đồng chí trong BCH công đoàn có cuộc họp triển khai dự thảo kế hoạch 
năm học trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác thi đua. Trong cuộc họp đưa 
ra những vấn đề liên quan đến thi đua để bàn bạc thảo luận sao cho phù hợp 
kế hoạch thi đua cấp trên đưa ra, phù hợp kế hoạch của trường và điều kiện 
thực tế của trường trong năm học. Sau đó tổ chức họp tổ chuyên môn tổ 
công đoàn lấy ý kiến đóng góp và điều chỉnh nếu chưa hợp lý. Đặc biệt 
triển khai cho cán bộ giáo viên công nhân viên đăng ký thi đua, đăng ký và 
viết sáng kiến kinh kiệm từ đầu năm học. 
- Đầu năm học trong hội nghị công chức viên chức, chủ tịch công đoàn sẽ 
đưa tiêu chí thi đua ra thảo luận lấy ý kiến toàn thể hội nghị. Sau khi thống 
nhất trong Hội nghị thì đây là cơ sở pháp lý để Ban giám hiệu nhà trường 
cùng tổ chức công đoàn triển khai thực hiện công tác thi đua trong năm học. 
Chủ tịch công đoàn sẽ đại diện cho tập thể sư phạm nhà trường ký giao ước 
thi đua với Hiệu trưởng nhà trường hai bên thống nhất cách làm việc trách 
nhiệm của mỗi bên. 
- Để đảm bảo tình và lý trong thi đua công đoàn soạn thảo thang điểm thi đua 
cụ thể trong đó thể hiện tất cả các tiêu chí chuẩn mực vể chuyên môn, 
phong trào cũng như đạo đức tác phong của cán bộ giáo viên công nhân 
viên 
- Bảng tính điểm thi đua thể hiện điểm cộng và điểm trừ sao cho khoa học 
hợp lý tính đến những bộ môn ít tiết, những giáo viênkiêm nhiệm, giáo viên 
lớn tuổi, trẻ tuổi v..vĐiểm số phải khích lệ những giáo viên phấn đấu 
trong chuyên môn cũng như hoạt động phong trào. Đồng thởi cũng thể hiện 
những người không cố gắng thì sẽ bị trử điểm hoặc không có điểm cộng. 
Điểm tổng kết sẽ là một trong căn cứ cuối năm bình bầu thi đua xét danh 
hiệu thi đua cho cán bộ giáo viên công nhân viên. 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
7 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
- Quán triệt tinh thần khâu theo dõi đánh giá thi đua, gồm có Ban giám hiệu, 
công đoàn tổ trưởng chuyên môn, thư ký hội dồng, đoàn trường. Làm sao 
thể hiện tính chính xác công bằng kịp thời để cuối học kỳ thông số thi đua 
từ các bộ phận đưa ra phải chính xác công bằng. 
- Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, tư tường giáo viên thực hiện tốt 
công tác thi đua không vì chạy theo thành tích nhưng cũng không coi nhẹ 
công tác thi đua. Vấn đề là thi đua để hoàn thiện mình hơn và mục đích là 
ngày càng nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường đó cũng chính là 
nâng cao uy tín của giáo viên trong ngôi trường này 
- Trong năm học Công đoàn xây dựngmột số chuyên đề về công tác thi đua 
cho các công đoàn viên tham gia 
- Công đoàn tạo nhiều hoạt động trong các ngày lễ, từ đó công đoàn viên 
tham gia vừa là tạo không khí vui tươi đoàn kết vừa lập thành tích trong 
giảng dạy cũng như phong trào 
- Gắn chặt hoạt động công đoàn với hoạt động chuyên môn của nhà trường 
để giáo viên có điều kiện tham gia tốt hơn 
- Công đoàn kết hợp nhà trường tổ chức chuyến tham quan học hỏi từ đó tạo 
tinh thần đoàn kết bầu không khí vui tươi phấn khởi trong tập thể sư phạm, 
nắm rõ tâm tư nguyện vọng của anh chị em từ đó động viên khích lệ kịp 
thời. Chăm lo đời sống tạo điều kiện tốt về mặt vật chất cũng như tinh thần 
tạo nên tâm thế hứng khởi trong thi đua hăng say dạy tốt, học tốt, nhất trí 
đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm học tiêu chí thi đua đã đề ra trong Hội 
nghị công chức viên chức đầu năm học. 
- Tranh thủ nguồn lực bên ngoài như Hội CMHS, mạnh thường quân hỗ trợ 
trong vấn đề khen thưởng thi đua đối với những giáo viên đạt thành thích 
tốt. 
- Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch từ đầu năm trình chi ủy, Ban giám 
hiệu BGH nhà trường, để từ đó tạo sự thống nhất cao trong khâu triển khai 
sẽ hiệu quả 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
8 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
- Trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua thỉ BGH nhà trường phải 
lắng nghe và tạo điều kiện cho công đoàn tổ chức thực hiện đồng thời công 
đoàn phải thể hiện năng động, sáng tạo khoa học phù hợp tình hình thực tế 
tính khả thi trong kế hoạch.Đặc biệt trong công tác thi đua phải chú trọng 
khâu tôn vinh những cá nhân tập thể đạt thành tích để họ cảm thấy tự hào và 
được trân trọng. 
 Kết quả đạt được trong những năm học qua 
- Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi mục tiêu, 
nhiệm vụ, phương hướng năm học. Trong nhiều năm liền được công nhận 
công đoàn vững mạnh. 
- Trong năm học qua được Tổng liên đoàn lao động khen tập thể và một cá 
nhân. Hai giáo viên được công nhận Điển hình tiên tiến trong năm năm 
2010-2015, một giáo viên được công đoàn Sở giáo dục đề nghị UBND Tỉnh 
tặng Bằng khen. 
- Chất lượng giảng dạy, giáo dục ngày càng đi lên: Tỷ lệ học sinh giỏi cấp 
tỉnh trong các kỳ thi luôn đứng trong top đầu của những trường có nhiều 
giải cao, đặc biệt có haiHS đạt giải quốc gia: một em giải nhì môn Lý kỳ thi 
Máy tính cầm tay, một em giải Đồng trong kỳ thi olympic tiếng anh trên 
internet. 
- Đặc biệt trong những năm học qua không có học sinh bỏ học không có học 
sinh hạnh kiểm yếu, kém, tỷ lệ học sinh giỏi, khá tăng.Không có hiện tượng 
học sinh đánh nhau tụ tập ở cổng trường vi phạm ATGT, vi phạm tệ nạn xã 
hội. 
- Trong Hội thi Kể chuyện Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Sở 
giáo dục tổ chức Cô Lương Thị Sâm giáo viên công dân đạt giải nhì. Năm 
học trước Cô Lường Thị Duyến giáo viên Sử đạt giải nhất. 
- Kết quả bình bầu thi đua của trường trong năm học như sau: 
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 114 TSố LĐ: 114 
+ Không xếp loại: 0 người 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
9 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 
+ Đạt Danh hiệu LĐTT: 114 / 114 T Số lao động - Tỷ lệ: 100%. 
+ Không đạt danh hiệu LĐTT: 0 người 
+ Danh hiệu CSTĐ cơ sở: 10 người 
+ Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh: 03 người 
+ Đề nghị Bằng khen UBND tỉnh: 0 người 
+ Đề nghị Bằng khen Bộ GD&ĐT: 01 người 
+ Đề nghị Giấy khen Sở GD&ĐT cho Tập thể và Cá nhân: 36 cá nhân và 5 tập 
thể. 
+ Đề nghị danh hiệu tập thể LĐTT: 1 tập thể (trường THPT Trấn Biên) 
+ Đề nghị danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: 1 tập thể (trường THPT Trấn Biên). 
- Là lá cờ đầu trong phong trào VHVN-TDTT, giáo viên, học sinh của trường luôn 
gặt hái nhiều giải thưởng cao trong các hội thi phong trào do cấp trên tổ chức. Liên 
tiếp nhất toàn đoàn hai lần hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, trong năm học qua đạt hạng 
ba toàn đoàn Hội thao quốc phòng cấp tỉnh 
II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
- Cần thấy được vai trò quan trọng trong việc nâng cao công tác phối hợp giữa 
nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực hiện công tác thi 
đua 
- Công tác thi đua làm tốt sẽ tạo động lực, sự phát triển cho từng cán bộ giáo 
viên công nhân viên trong trường 
- Hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn cùng chí hướng quyết tâm trong công tác 
thi đua khen thưởng. 
 *Kiến nghị: 
 - Cung cấp thêm tài liệu tham khảo về công tác thi đua khen thưởng. Thường 
xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn 
- Thường xuyên phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường thì hiệu quả của 
phong trào thi đua sẽ cao hơn. 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
10 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
- Cần có chế độ khen thưởng động viên kịp thời đối với những cá nhân đạt thành 
tích tốt từ đó phát huy nhân rộng điển hình để các thành viên khác học tập. 
- Ban giám hiệu nhà trường cần xác định phong trào thi đua là một trong những 
yếu tố quyết định đến công tác chuyên môn của nhà trường để từ đó có biện pháp 
nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển 
khai thực hiện công tác thi đua. 
- Mỗi thành viên trong nhà trường phải thực sự nhận thấy thi đua là sức mạnh để 
mỗi người hoàn thiện chính mình. 
 Để thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ năm học, mỗi cán bộ giáo 
viên công nhân viên đều phải có sự cố gắng nỗ lực không ngừng. Hơn ai hết hiệu 
trưởng và chủ tịch công đoàn sẽ là những người đưa ra những định hướng, quyết 
sách để hoàn thành mục tiêu đề ra, và trong đó không thể không nói đến phong trào 
thi đua của mỗi giáo viên. 
 Trên đây là một số chia sẻ kinh nghiệm của bản thân được rút ra từ thực tiễn 
những gì mà trường THPT Trấn Biên chúng tôi đã làm trong năm qua về việc 
nâng cao công tác phối hợp giữa hiệu trưởng với tổ chức công đoàn trong việc 
triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. Vì đây là cái nhìn chủ 
quan từ góc độ cá nhân nên không tránh những sai sót rất mong được sự góp ý của 
Hội đồng đánh giá. 
 Người thực hiện 
 Phạm Thị Thanh Hà 
 MỤC LỤC 
Trường THPT Trấn Biên Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Hà 
11 
Nâng cao công tác phối hợp giữa nhà trường với tổ chức công đoàn trong việc triển khai thực 
hiệncông tác thi đua khen thưởng tại cơ sở. 
 Nội dung Trang 
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI..........01 
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN........02 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP03 
IV. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ........09 

File đính kèm:

  • pdfskkn_nang_cao_cong_tac_phoi_hop_giua_nha_truong_voi_to_chuc_cong_doan_trong_viec_trien_khai_thuc_hie.pdf
Sáng Kiến Liên Quan