Đề tài Khắc họa nhân vật trong dạy học Lịch sử lớp 10

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện nay, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, hầu nhƣ

học sinh không còn ham thích học tập bộ môn xã hội ở nhà trƣờng phổ

thông đặc biệt là môn Lịch sử. Việc này có rất nhiều nguyên nhân, song

nguyên nhân cơ bản làm cho các em nhàm chán vì yêu cầu của giáo viên

bắt các em nhớ quá nhiều sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử một cách máy

móc khô khan.

Việc học sinh chán học môn Lịch sử nói trên là đúng nhƣng không

phải do bản thân bộ môn lịch sử gây ra mà chính là do quan niệm và

phưong pháp dạy học của chúng ta chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời

học hay nói khác hơn là giáo viên chƣa gây hứng thú học tập cho học sinh

trong giờ học bộ môn lịch sử.

Đƣợc sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phƣơng,

sự quan tâm của phụ huynh và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở GD-

ĐT Đồng Nai nên tình hình học tập của học sinh đã có những bƣớc đi

lên. Trong những năm gần đây, vấn đề dạy và học bộ môn Lịch sử đã và

đang đổi mới. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho nền giáo dục nói chung,

giáo dục ở xã Phú Lý nói riêng. Để nâng cao chất lƣợng giáo dục không

thể không kể đến đổi mới phƣơng pháp dạy học. Chƣơng trình sách giáo

khoa Lịch sử có nhiều đổi mới về mục tiêu, cấu trúc, kênh hình, kênh

chữ. Việc đổi mới này rất thích hợp cho giáo viên giảng dạy bộ môn

Lịch sử hiện nay. Bên cạnh đó, việc giảng dạy môn Lịch sử đặc biệt là

dạy lịch sử thế giới hiện nay ở trƣờng cũng gặp một số khó khăn nhất

định. Để dạy lịch sử thế giới, để truyền đạt cho các em hiểu về các sự

kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử đòi hỏi ngƣời giáo viên phải tìm tòi các

tranh ảnh, tƣ liệu, mẩu chuyện có liên quan.Tuy nhiên, hiện nay ở

trƣờng những tƣ liệu này rất khó tìm.

pdf15 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 630 | Lượt tải: 10Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Khắc họa nhân vật trong dạy học Lịch sử lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c 
để làm nổi bật nhân vật lịch sử đó, giúp cho học sinh có ấn tƣợng sâu sắc, 
hoặc cảm thông với từng nhân vật, làm cho các em hiểu và nhớ lâu các sự 
kiện lịch sử đó xảy ra có liên quan đến nhân vật lịch sử trong giai đoạn 
đó . 
 2.1.c. Ngoài ra chúng ta chỉ cần chọn một trong hai nột hình dáng của 
con người để minh hoạ nhằm khắc sâu hình ảnh của nhân vật lịch sử vào 
trong trí nhớ của các em . 
 Trong nội dung bài học lịch sử ngoài những nhân vật chính diện, còn 
có một số nhân vật phản diện nhƣ : Chi- e ( Quốc tế thứ nhất và Công xã 
Pa ri 1871). Đối với những nhân vật này giáo viên không cần dùng hình 
ảnh hay chân dung để minh hoạ, mà ngƣời giáo viên khắc hoạ bằng lời 
nói với những lời lẽ hết sức lôi cuốn . 
 Ví dụ : Đối với nhân vật Chi-e giáo viên có thể mô tả là một con ngƣời 
tính tình hay cau có, nét mặt lúc nào cũng thể hiện tính hiếu chiến, ác 
độc và tàn sát trong cuộc nội chiến với các chiến sĩ của công xã Pa Ri. 
 Tóm lại để gây hứng thú học tập cho học sinh, giáo viên không nên 
bỏ qua bất cứ hình ảnh nhân vật lịch sử nào, mà ngƣời giáo viên cần phải 
khắc sâu các nhân vật lịch sử đó ngay trong giờ lên lớp, song cũng không 
nên rập khuôn một cách máy móc, ngƣời giáo viên phải biết chọn lọc 
những chi tiết hết sức cần thiết và những nét sinh động nhất để khắc sâu 
vào tâm trí của các em, đặc biệt ngƣời giáo viên phải biết dùng lời nói sao 
cho phù hợp với nhân vật đó, làm sống lại nhân vật lịch sử đó trƣớc mắt 
của các em. 
2.2) Ngoài việc chọn hình dáng đặc điểm riêng của từng nhân vật lịch sử 
để gây hứng thú học tập cho học sinh, người giáo viên còn phải biết chọn 
lọc những hoạt động tiêu biểu hay sự nghiệp của nhân vật đó để khắc sâu 
kiến thức cho các em. 
 Một nhân vật lịch sử bao giờ cũng có một sự nghiệp nhất định, có khi 
bao gồm nhiều mặt. Trong một thời gian ngắn ngủi (45phút) trên lớp, 
ngƣời giáo viên dạy sử không thể nào kể lại toàn bộ sự nghiệp của nhân 
vật, mà chỉ có thể chọn lọc một trong hai hoạt động tiêu biểu nhất trong 
www.huongdanvn.com
“ Khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lơp 10. 
Người thực hiện: Trịnh Thị Bình Trang 8 
cuộc sống hoặc những hoạt động điển hình nhất, cần phải chọn lọc tinh 
giản cao độ nhƣng phải đầy đủ chính xác, làm sao khi giảng mà không 
nông cạn, không mơ hồ nhƣng cũng không sa vào kể chuyện các nhân vật 
lịch sử, đây là việc làm rất khó. Qua thực tế thực hiện ở lớp học tôi xin 
đúc kết một vài kinh nghiệm về mặt lí luận và kết hợp với thực tiễn nhƣ 
sau : 
 Trƣớc hết giáo viên phải nắm vững yêu cầu lịch sử cụ thể ( thời gian xảy 
ra sự kiện đó, xảy ra ở nƣớc đó). Trên cơ sở nắm vững vấn đề trên giáo 
viên chọn hoạt động cần nêu ra của một nhân vật, đặc biệt giáo viên phải 
cho học sinh nắm đƣợc tình huống xuất hiện của nhân vật lịch sử, để học 
sinh thấy rõ vấn đề trƣớc yêu cầu của lịch sử xuất hiện nhân vật lịch sử, 
trong mọi tình huống đó giáo viên phải nêu rõ mâu thuẫn xã hội, tránh 
không đƣợc nêu chung chung mà phải đi sâu vào tình hình và phân tích 
chung . 
 Ví dụ 1 : khi dạy bài 29: “Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tƣ sản 
Anh”, ( SGK Lớp 10 ban cơ bản) , chúng ta muốn khắc sâu nhân vật lịch 
sử Ô- li- vơ Crôm -oen cho học sinh nắm vài đặc điểm của nhân 
vật này. Trong sách giáo khoa không hề có giới thiệu 
 gì về Crôm Oen mà chỉ nêu rằng “ Quân của quốc 
 hội do Crôm -oen chỉ huy, đánh bại quân nhà 
vua” nếu trình bày nhƣ vậy thì học sinh không 
biết Crôm Oen là ai và sao lại đƣợc quyền chỉ huy 
 quân đội của quốc hội, dẫn đến kiến thức nông cạn, 
không gây hấp dẫn cho các em. Giáo viên có thể 
bằng cách giới thiệu mâu thuẫn cụ thể giữa chính 
 quyền chuyên chế nhà Vua nƣớc Anh với giai cấp 
 tƣ sản và quý tộc mới, với mâu thuẫn đó không Crôm - oen 
thể không xảy ra cuộc chiến tranh giữa phe nhà vua với phe tƣ sản và quý 
tộc mới. Giáo viên trình bày cho học sinh thấy lịch sử nƣớc Anh lúc này 
không phải yêu cầu một nhân vật đứng đầu chỉ huy một sự chuyển biến 
chung chung, mà là yêu cầu một nhân vật lịch sử cụ thể để lãnh đạo quân 
Quốc hội tiến hành một cuộc chiến tranh đánh thắng nhà vua và bọn quý 
tộc phong kiến và chính Crôm- oen đã đáp ứng đƣợc yêu cầu đó. Với 
cách trình bày nhƣ vậy thì chúng ta đã khắc sâu đƣợc nhân vật lịch sử 
Crôm -oen và giúp các em khắc sâu đƣợc kiến thức của bài học lịch sử 
ngay tại lớp . 
 Ví dụ 2: Cũng tƣơng tự nhƣ vậy, đối với bài 30 “Chiến tranh giành độc 
lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ”, giáo viên cần phải khắc sâu nhân 
vật G.Oa- Sinh -Tơn qua hoạt động quân sự của ông, trong SGK chỉ nêu 
rằng : “ Oa- sinh -tơn là một chủ nô giàu, có tài quân sự và tổ chức, đƣợc 
cử làm tổng chỉ huy nghĩa quân” chứ SGK không nêu lên đƣợc một vài 
hoạt động quân sự của Oa-sinh -tơn. Do đó giáo viên phải mô tả một vài 
hoạt động tiêu biểu, để cho học sinh 
www.huongdanvn.com
“ Khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lơp 10. 
Người thực hiện: Trịnh Thị Bình Trang 9 
 thấy rằng Oa- sinh-tơn là một thủ lĩnh 
quân sự đáp ứng đƣợc nhu cầu 
 giải quyết mâu thuẫn lúc bấy giờ giữa 
tộc 13 thuộc địa Bắc Mĩ với bọn thực 
dân Anh. 
 G.Oa- Sinh -Tơn 
2.3) Cuối cùng giáo viên phải khắc sâu một vài chi tiết phụ của nhân vật 
lịch sử: 
 Sau khi đã khắc sâu đặc điểm, hình dáng hay các hoạt động điển hình 
của nhân vật, giáo viên còn có thể khắc hoạ nhân vật lịch sử vài nét về 
thân thế, sự nghiệp, trình độ học vấn để giúp học sinh hiểu sâu hơn, 
rộng hơn về nhân vật lịch sử đó, đồng thời giúp học sinh nhớ lâu về nhân 
vật đó . 
 Ví dụ: Trong bài 37 “Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã 
hội khoa học”(SGK- lớp 10 ban cơ bản), giáo viên phải chuẩn bị tốt về 
những hoạt động tiêu biểu nhất của Mác và Ănghen, ví dụ khi giới thiệu 
về Mác và Ănghen, SGK chỉ giới thiệu đơn giản về tiểu sử hai ông, 
nhƣng ít giới thiệu về hoạt động của Mác và Ăng ghen, trên cơ sở đó giáo 
viên có thể giới thiệu đôi nét về hai ông nhƣ Mác không những học giỏi 
đỗ Tiến sĩ mà vừa là một nhà nghiên cứu khoa học, tham gia cách mạng 
,vừa là lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế. Đối với Ăng ghen cho học 
sinh nắm rõ, Ăng ghen sinh ra trong một gia đình chủ xƣởng giàu có ở 
Đức, nhƣng Ông từ bỏ nghiệp làm giàu của gia đình, quyết định đi tìm 
hiểu nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và đấu tranh cho sự nghiệp 
giải phóng giai cấp công nhân. Từ sự giới thiệu đó giáo viên có thể cho 
học sinh thấy đƣợc những điểm giống nhau trong tƣ tƣởng của Mác và 
Ăng ghen và cũng bắt đầu từ quan điểm chung đó, hai Ông đã gặp nhau 
và trở thành đôi bạn tri kỉ, lâu bền và cảm động mà SGK đó nêu ra ý này. 
 Ngoài ra giáo viên có thể khắc sâu nhân vật lịch sử bằng cách gợi ý cho 
các em cách nhớ năm sinh của nhân vật lịch sử đó ví dụ năm sinh của 
Mác ( 1818) Ăng ghen nhỏ hơn Mác 2 tuổi tức là Ăng-ghen sinh năm 
1820. Hoặc giáo viên có thể khắc sâu nhân vật lịch bằng cách cho học 
sinh nắm những nét tƣơng đồng xuất thân gia đình hay từ nghề nghiệp 
của nhân vật đó  ví dụ nhƣ Crôm -oen xuất thân từ gia đình quý tộc 
mới, Oa- sinh -tơn là kỹ sƣ  
 Tất nhiên trong quá trình sử dụng những tƣ liệu nói trên để khắc họa 
hình ảnh của các nhân vật lịch sử nhằm gây hứng thú học tập cho các 
em, để nâng cao chất lƣợng dạy và học là điều rất cần thiết, nhƣng ngƣời 
www.huongdanvn.com
“ Khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lơp 10. 
Người thực hiện: Trịnh Thị Bình Trang 
10 
giáo viên không vì thế mà tham lam chồng chất nhiều kiến thức để phủ 
lên bộ nhớ các em, cuối cùng làm cho các em không nhớ gì mà lại đâm ra 
chán học. Do đó muốn đạt đƣợc mục đích trên ngƣời giáo viên phải biết 
chọn lọc tức là giản và tinh chứ không phải nhiều số lƣợng là quyết định 
đƣợc sự tiếp thu kiến thức của học sinh và tạo hứng thú cho các em học 
tập tốt bộ môn Lịch sử . 
 Muốn có đƣợc nhƣ vậy ngƣời giáo viên phải tích lũy nhiều tƣ liệu lịch 
sử, có nhiều kiến thức lịch sử chi tiết và phong phú nhƣng sống động, biết 
kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phƣơng pháp tâm lý học để vận dụng tốt 
kiến thức vào bài giảng đúng lúc đúng nơi, đúng nội dung yêu cầu của 
bài. Ngoài ra giáo viên cũng phải biết kết hợp khai thác giữa kiến thức 
trong sách giáo khoa với kiến thức ngoài sách giáo khoa, kết hợp lời nói 
truyền cảm với chân dung hay hình ảnh của nhân vật lịch sử, biết so sánh 
đối chiếu giữa các nhân vật lịch sử nhằm nâng cao giá trị nhận thức cho 
các em. 
 Để đạt đƣợc mục đích trên, ngƣời giáo viên phải mất nhiều công sức 
sƣu tầm tài liệu, tranh ảnh của từng nhân vật lịch sử mà trong tiết dạy yêu 
cầu, biết chọn lọc, kết hợp đƣa những kiến thức ngoài sách giáo khoa vào 
bài giảng. Tất cả việc làm trên mặc dù tốn nhiều thời gian và sức lực 
nhƣng khi đạt đƣợc mục đích yêu cầu đề ra trong một tiết học trên lớp 45 
phút ngắn ngủi thì ngƣời giáo viên cảm thấy nhẹ nhõm, quên đi mệt mỏi 
lo âu, làm cho học sinh hứng thú, phấn khởi học tập sau một giờ lên lớp 
công phu của thầy và trò . 
III. HIỆU QUẢ ĐỀ TÀI 
 Trong dạy và học lịch sử ở trƣờng phổ thông hiện nay, ngƣời giáo viên 
phải khéo léo tổ chức việc khắc họa hình ảnh nhân vật lịch sử, nhằm nâng 
cao hoạt động nhận thức của học sinh, việc làm này có tác dụng rất lớn 
trong việc gây hứng thú học tập cho học sinh hiện nay. Đây là việc cần 
phải làm của giáo viên, vì có hứng thú học tập, ngƣời học nhất là học sinh 
trung học phổ thông, lứa tuổi rất nhạy cảm trong việc tìm tòi cái mới cái 
chƣa biết và rất cảm động khi giáo viên biết sử dụng những tƣ liệu giáo 
dục đạo đức cách mạng cho các em ngay trong bài học lịch sử trên lớp. 
Tạo hứng thú học tập cho các em là chiếc cầu nối, là phƣơng tiện để góp 
phần nâng cao chất lƣợng dạy và học tập bộ môn lịch sử hiện nay. Đây là 
yêu cầu phải làm thƣờng xuyên đối với giáo viên dạy sử ở trƣờng phổ 
thông hiện nay. Những cách thức, những con đƣờng hay vài biện pháp 
nêu trên của bản thân tôi để tạo hứng thú cho các em phấn khởi học tập 
trong một tiết dạy lịch sử thế giới lớp 10 cũng là một trong nhiều phƣơng 
pháp để tạo hứng thú học tập của học sinh. 
 Để kiểm nghiệm lại quá trình thực hiện sáng kiến này, ngoài việc tiến 
hành các sáng kiến trên, bản thân tôi còn tiến hành thực tế qua các hình 
thức kiểm tra: miệng, 15 phút đầu giờ, kiểm tra 1 tiết đều có kèm theo các 
câu hỏi về nhân vật lịch sử, các câu hỏi kiểm tra bản thân tự ra đề hoặc 
www.huongdanvn.com
“ Khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lơp 10. 
Người thực hiện: Trịnh Thị Bình Trang 
11 
đƣợc sƣu tầm, tìm tòi qua sách tham khảo nhƣ : Sách giáo viên của tác 
giả Phan Ngọc Liên ( tổng chủ biên), sách bài tập lịch sử tác giả Trịnh 
Đình Tùng ( chủ biên)...để đƣa vào bài tập thƣờng xuyên và định kỳ . 
 Sau đây là một số bài tập về nhân vật lịch sử mà bản thân đã đề ra, để 
vừa khắc sâu kiến thức nhân vật cho học sinh vừa kiểm tra việc tiếp thu 
kiến thức đó nhƣ thế nào qua các lần kiểm tra (miệng 15 phút đầu giờ). 
Ví dụ 1: Bài 31 “Cách mạng tƣ sản Pháp cuối thế kỉ XVIII”, giáo viên 
có thể ra câu hỏi (dạng tự luận): 
Câu hỏi: Em hiểu biết gì về nhân vật Rôbe Spie? (Sách bài tập lịch sử lớp 
10- tác giả Trịnh Đình Tùngnhà xuất bản giáo dục năm 2004), để giúp 
cho học sinh hiểu, nhớ lâu về nhân vật lịch sử này tôi còn kèm theo câu 
hỏi sau: Nhân vật Rôbe Spie có liên quan đến sự kiện lịch sử quan trọng 
nào trong phái Gia cô banh cách mạng? 
Ví dụ 2: Bài 36: “Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội 
khoa học”. 
 Để nắm lại kiến thức đã học về nhân vật lịch sử C. Mác và Ăngghen, 
giáo viên có thể ra câu hỏi dƣới dạng đền khuyết nhƣ sau: 
Hãy sử dụng các từ dưới đây điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn tóm 
tắt về cuộc đời hoạt động của C.Mác và Ăngghen: 
Luật sƣ 1818 thông minh 
Hoạt động cách mạng 1842 chủ xƣởng 
1844 1820 Tình cảnh giai cấp công nhân Anh 
công nhân tình bạn Tiến sĩ 
 “ C. Mác sinh năm..trong một gia đìnhgốc Do thái ở thành 
phố Tơ ri ơ nước Đức. Từ nhỏ Mác đã nổi tiếng là người ., sớm tỏ ra 
uyên bác. Vì vậy mới 23 tuổi Mác đã đỗ., Mác vừa làm khoa học, vừa 
làm cộng tác với báo chí cách mạng. Sau khi bị trục xuất ra khỏi Đức 
vì.Mác sang Pari tìm hiểu và tiếp tục tham gia vào phong trào cách 
mạng Pháp. 
 Ăngghen sinh năm ..trong một gia đình .giàu có ở thành phố Béc 
Men (Đức), Ăngghen rất căm ghét những thủ đoạn làm giàu của giai cấp 
tư sản. Vì vậy năm .ông sang Anh và đi sâu tìm hiểu nỗi khổ của người 
Ông viết nhiều bài được tập hợp trong cuốn..Năm .từ Anh sang 
Pháp và gặp Mác. Từ đây hai ông bắt đầu mộtlâu dài và đầy cảm 
động trong quá trình hoạt động cách mạng cho phong trào công nhân thế 
giới” ( Sách bài tập lịch sử lớp 10- tác giả Trịnh Đình Tùng- NXBGD). 
Ví dụ 3: Bài 29: “ Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tƣ sản Anh ”. 
 Để đánh giá kiểm tra việc tiếp thu kiến thức về nhân vật lịch sử Crôm- 
oen nhà chỉ huy quân sự của Cách mạng tƣ sản Anh năm 1642. Giáo viên 
có thể ra đoạn văn ngắn để học sinh nhận biết và nhận xét nhân vật lịch 
sử nhƣ sau: 
Em hãy cho biết đoạn văn này nói về nhân vật lịch sử nào, em hãy nhận 
xét về nhân vật lịch sử đó: 
www.huongdanvn.com
“ Khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lơp 10. 
Người thực hiện: Trịnh Thị Bình Trang 
12 
“Ông là một đại chủ đại diện cho tầng lớp quý tộc mới, có tinh thần cách 
mạng, khả năng tổ chức và chỉ huy quân sự. Năm 1640, ông được bầu 
làm đại biểu Quốc hội. Trong Quốc hội, ông đã hăng hái chống lại nhà 
vua và giáo hội Anh. Khi cuộc chiến tranh chống vua Sác lơ I nổ ra ( 
năm 1642), ông đã tổ chức đội quân “kiểu mới”, làm hạt nhân cho quân 
đội của Quốc hội ( quân “đầu tròn”, vì đầu tóc cắt ngắn, ăn mặc giản 
dị). Đơn vị kị binh của ông, do lòng dũng cảm và chí kiên quyết, được 
mệnh danh là “sườn sắt. Quân đội “đầu tròn” của Quốc hội đã đánh bại 
đội quân “kị sĩ” của vua và bắt giam vua (1648) ”. 
 Qua áp dụng sáng kiến này, bản thân thấy rằng, muốn tạo cơ hội cho 
học sinh học tập tốt bộ môn của mình, ngƣời giáo viên luôn chủ động tìm 
tòi những biện pháp, những con đƣờng truyền thụ kiến thức tốt nhất để 
đem lại hiệu quả tốt nhất trong giờ lên lớp, qua thời gian áp dụng sáng 
kiến này, kết quả học tập của học sinh lớp tôi phụ trách có nhiều tiến bộ 
rõ rệt, nhất là trong tiết học lịch sử các em rất sôi động, hơn 70 % số học 
sinh tham gia cùng giáo viên để khai thác kiến thức trong bài giảng, kết 
quả nhƣ sau: 
* Trƣớc khi áp dụng đề tài: 
Khối Giỏi- khá Trung bình Yếu 
10 12,5% 62,5% 25% 
* Sau khi áp dụng đề tài: 
Khối Giỏi- Khá Trung bình Yếu 
10 18,4% 70,4% 11,2% 
Qua bảng kết quả so sánh trên cho thấy, việc áp dụng sáng kiến trên đã 
đem lại kết quả học tập của học sinh trong năm học có nhiều khả quan 
hơn, số lƣợng học sinh khá, giỏi tăng, số lƣợng học sinh yếu giảm. Qua 
đó thấy rằng, muốn một tiết học thành công hay chất lƣợng học tập của 
học sinh đƣợc nâng cao hay không, ngƣời giáo viên cần phải mất nhiều 
công sức cho bài giảng không những thế mà còn phải làm nhiều lần cho 
đến khi nhuần nhuyễn, muốn có đƣợc nhƣ vậy ngƣời giáo viên phải tự 
bồi dƣỡng, tự rèn luyện và nâng cao tay nghề để kỹ năng dạy học ngày 
càng hoàn thiện hơn. 
 Để đạt đƣợc mục tiêu chung của chƣơng trình lịch sử lớp 10 ( phần lịch 
sử thế giới), thể hiện cụ thể ở mặt giáo dƣỡng, giáo dục và phát triển, 
ngƣời giáo viên cần phải nhận thức và quán triệt mục tiêu vào hoạt động 
giáo dục theo hƣớng tích cực hóa việc dạy và học môn lịch sử. Điều này 
phải đòi hỏi sự nổ lực, cố gắng cao, ngƣời giáo viên phải biết phát huy 
những ƣu điểm, kinh nghiệm có sẵn, đồng thời biết sáng tạo linh hoạt 
trong quá trình giảng dạy trên lớp, phải biết khắc phục những tồn tại, 
thiếu sót trong dạy và học, nhất thiết phải bỏ kiểu dạy “ Thầy đọc trò 
chép”, trò trả lời theo sách mà không có những chủ động, sáng tạo nào 
www.huongdanvn.com
“ Khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lơp 10. 
Người thực hiện: Trịnh Thị Bình Trang 
13 
trong quá trình học tập của trò. Việc “Khắc họa nhân vật lịch sử” cũng là 
một biện pháp, cách thức để gây hứng thú học tập bộ môn lịch sử đối với 
học sinh trung học phổ thông nói riêng và nhà trƣờng phổ thông nói 
chung, tuy là biện pháp nhỏ nhƣng góp phần vào hoạt động giáo dục theo 
hƣớng tích cực hóa trong dạy và học hiện nay./. 
IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ĐỀ TÀI. 
 Đổi mới phƣơng pháp dạy học lịch sử nói chung ở trƣờng THPT là một 
yêu cầu cần thiết và cấp bách hiện nay, có đổi mới phƣơng pháp theo 
hƣớng tích cực hóa hoạt động của học sinh thì mới hòa nhập đƣợc trình 
độ phổ thông trong khu vực và trên thế giới. Để tạo điều kiện cho đổi mới 
phƣơng pháp dạy học nói chung và phƣơng pháp dạy học môn lịch sử nói 
riêng đạt đƣợc hiệu quả cao, tôi có một số kiến nghị nhƣ sau: 
- Tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất cho việc dạy và học bộ môn lịch 
sử. 
- Sử dụng tối đa việc học tại thực địa để học sinh biết về những di 
tích lịch sử, văn hóa của địa phƣơng. 
- Đầu tƣ xây dựng phòng học bộ môn. 
 - Tổ chức thảo luận các chuyên đề đổi mới phƣơng pháp dạy học cho 
tất cả các giáo viên thƣờng xuyên trong từng đợt, từng năm để ngày một 
nâng cao chất lƣợng dạy học, nắm bắt kịp thời các phƣơng pháp dạy học 
tích cực. 
 - Nhà trƣờng luôn quan tâm, động viên kịp thời đối với đội ngũ giáo 
viên, học sinh trong việc giảng dạy, học tập tạo động lực giúp thầy trò thi 
đua dạy tốt và học tốt. 
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Tài liệu đổi mới phƣơng pháp dạy học môn lịch sử trung học phổ thông 
(tài liệu tham khảo). Bộ giáo dục và Đào tạo. 
2. Phƣơng pháp dạy học môn lịch sử theo hƣớng tích cực. NXB Đại học 
sƣ phạm. 
3. Sách giáo khoa, sách giáo viên lịch sử lớp 10 chƣơng trình chuẩn. 
NXB Giáo dục. 
4. Tài liệu bồi dƣỡng giáo viên thực hiện chƣơng trình sách giáo khoa lớp 
10. NXB Giáo dục. 
5. Tài liệu về chƣơng trình giáo dục phổ thông môn lịch sử theo chƣơng 
trình chuẩn. Bộ giáo dục và Đào tạo. 
 Ngƣời thực hiện 
 Trịnh Thị Bình 
www.huongdanvn.com
“ Khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lơp 10. 
Người thực hiện: Trịnh Thị Bình Trang 
14 
SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM. 
TRƢỜNG THCS & THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 HUỲNH VĂN NGHỆ Phú lý ngày 20 tháng 
5năm 2012 
PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. 
Năm học: 2011- 2012. 
Tên sáng kiến kinh nghiệm: “KHẮC HỌA NHÂN VẬT” TRONG DẠY 
HỌC LỊCH SỬ LỚP 10. 
Họ và tên tác giả: Trịnh Thị Bình 
Đơn vị công tác: Trƣờng THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ. 
Lĩnh vực: ( Đánh dấu X vào các ô tƣơng ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh 
vực khác). 
Quản lý giáo dục:. Phƣơng pháp dạy học bộ môn: 
Phƣơng pháp giáo dục.. Lĩnh vực khác.. 
Sáng kiến kinh nghiệm đã đƣợc triển khai áp dụng: Tại đơn vị: ..Trong 
ngành 
1. Tính mới: ( Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dƣới đây) 
- Có giải pháp hoàn toàn mới 
- Có giải pháp cải tiến, đổi mới phƣơng pháp đã có 
2. Hiệu quả: ( Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô dƣới đây) 
- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả 
cao 
- Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai 
áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao 
- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao 
- Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai 
áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao 
3. Khả năng áp dụng: ( Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dƣới đây) 
- Cung cấp đƣợc các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đƣờng lối, 
chính sách: 
Tốt Khá Đạt 
- Đƣa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ 
thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: 
Tốt Khá Đạt 
- Đƣợc áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt 
hiệu quả trong phạm vi rộng: 
Tốt Khá Đạt 
www.huongdanvn.com
“ Khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lơp 10. 
Người thực hiện: Trịnh Thị Bình Trang 
15 
 Phiếu này được đánh X đầy đủ các ô tương ứng, có ký tên xác nhận của 
người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và đóng kèm vào cuối mỗi bản 
sáng kiến kinh nghiệm. 
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
( Ký tên và ghi rõ họ tên) ( Ký tên, ghi rõ họ tên 
và đóng dấu) 
www.huongdanvn.com

File đính kèm:

  • pdfskkn_khac_hoa_nhan_vat_trong_day_hoc_lich_su_lop_10_4523.pdf