Đề tài Giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trường bổ túc văn hóa tỉnh

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, KỸ NĂNG SỐNG

CHO HỌC SINH TRƢỜNG BỔ TÚC VĂN HÓA TỈNH

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong nhà trƣờng, ngƣời thầy luôn quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức và

giáo dục đạo đức cho học sinh.Trong tình hình mới, vai trò của giáo dục trong nhà

trƣờng rất cần thiết giáo dục kỹ năng sống cho học sinh giúp các em hoàn thiện

nhân cách, có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp tốt để hòa nhập cuộc sống. Đó là

mục tiêu của giáo dục toàn diện trong nhà trƣờng.

Việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường không

chỉ là mục tiêu của giáo dục, nhiệm vụ của ngƣời thầy mà trở thành một nhu cầu

bức thiết, gắn giáo dục với thực tiễn cuộc sống, xã hội giúp học sinh chủ động, linh

hoạt, nhạy bén trong cuộc sống .

Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trƣờng THPT, đặc

biệt với đối tƣợng học sinh trƣờng bổ túc văn hóa tỉnh đang là một thử thách đối

với giáo viên hiện nay bới học sinh ngày càng không có ý thức bồi dƣỡng lý tƣởng

sống; ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân

tộc; thái độ sống, giao tiếp với mọi ngƣời.ít đƣợc thế hệ trẻ ngày nay chú trọng ?

Vì thế, là ngƣời làm công tác quản lí giáo dục và giáo viên trực tiếp đứng trên

bục giảng, tôi đã suy nghĩ và tìm tòi làm thế nào để qua mỗi giờ dạy của giáo viên,

mỗi giờ sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm trong nhà trƣờng phải thực sự bổ ích,

có tính thiết thực tác động đến học sinh góp phần giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ

năng sống, kỹ năng giao tiếp cho các em.

Với mong muốn làm một nhịp cầu nhỏ bé đưa đối tượng học sinh bổ túc văn

hóa hòa nhập, gần gũi, thân thiện với mọi ngườ; tự tin, trưởng thành, vững vàng

trước sóng gió của cuộc sống

pdf24 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trường bổ túc văn hóa tỉnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Muốn con hay chữ thì yêu mến Thầy 
11 
 - Một chữ cũng là thầy, nửa chữ củng là thầy 
 - Không thầy đố mày làm nên 
 - Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy 
Nội dung 3: Trò chơi ô chữ 
Luật chơi: 
- Các đội lần lƣợt chọn hàng ngang , nghe gợi ý để trả lời .Mỗi câu trả lời đúng 
đƣợc 10 điểm. Nếu không trả lời đƣợc cơ hội trả lời và ghi điểm thuộc về đội bạn. 
- Trong mỗi từ sẽ có 1 chữ cái trong từ khoá- trả lời đúng từ khóa đƣợc 20 điểm 
 Có 13 hàng chữ, 21 cột: 
1 N G U Y Ê N T Â T T H A N H 
2 K H Ô N G T H Â Y Đ Ô M A Y L A M N Ê N 
3 N G U Y Ê N Đ I N H C H I Ê U 
4 K Y S Ƣ T Â M H Ô N 
5 N H Ƣ M E H I E N 
6 T H Â Y 
7 T R Ô N G N G Ƣ Ơ I 
8 N G U Y Ê N N G O C K Y 
9 N G U Y Ê N B I N H K H I Ê M 
10 N G A Y N H A G I A O V I Ê T N A M 
11 T H Â Y Đ Ô 
12 C H U V Ă N A N 
13 N G Ô B A O C H Â U 
CÂU HỎI -GỢI Ý: 
Các từ hàng ngàng: 
1. Gồm 14 ô chữ. Có thời gian Ngƣời là thầy giáo tại trƣờng Dục Thanh (Phan 
Thiết). 
 Trƣớc khi xa trƣờng, để tránh một cuộc chia tay nặng lòng kẻ ở ngƣời đi nên 
thầy đã lên đƣờng đi vào Sài Gòn một cách lặng lẽ... thầy đã để lại một bức thƣ 
cho học trò, bức thƣ có đoạn viết: "Các trò thân yêu, thầy biết các trò rất yêu quí 
thầy. Nhƣng thầy không thể ở lại Trƣờng Dục Thanh lâu hơn đƣợc nữa. Thầy phải 
đi, đi rất xa. Ƣớc mơ về một ngày mai nƣớc nhà độc lập đang kêu gọi thầy dấn 
bƣớc ra đi... Thầy đi xa nhƣng lòng vẫn nhớ, vẫn gần các em. Thầy mong các em 
học giỏi, chăm ngoan, biết kính ngƣời già, nhƣờng em nhỏ, yêu quí mọi ngƣời". 
Ngƣời thầy đó là ai? 
2. Gồm 20 ô chữ. Câu tục ngữ nào đề cao vai trò quan trọng của ngƣời thầy đối 
với thành quả học tập của ngƣời học? 
3. Gồm 15 ô chữ. Tuy bị mù cả 2 mắt nhƣng ông vẫn mở trƣờng dạy học, học làm 
thầy thuốc chữa bệnh cho dân và sáng tác thơ văn làm vũ khí chiến đấu chống 
quân thù. Ông là ai? 
4. Gồm 10 ô chữ. Danh hiệu cao quí mà Đảng và Nhà nƣớc đã trao tặng cho ngƣời 
thầy giáo là gì ? 
5. Gồm 19 ô chữ. Thể hiện sự tôn trọng, đề cao vai trò của ngƣời thầy, ngƣời xƣa 
đã có câu nói nhƣ thế nào. 
12 
6. Gồm 4 ô chữ. Tìm từ còn thiếu trong câu ca dao sau: 
Muốn sang thời bắc cầu kiều 
Muốn con hay chữ phải yêu lấy . 
7. Gồm 10 ô chữ. Ngày nay ngƣời ta còn gọi nghề giáo viên là nghề gì? 
 8. Gồm 12 ô chữ. Bị liệt cả hai tay phải dùng đôi chân tập viết mà vẫn học xong 
đại học và trở thành nhà giáo ƣu tú. Thầy là đại diện cho sự phấn đấu phi thƣờng 
và kỳ diệu, là tấm gƣơng sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Thầy là ai? 
 9. Gồm 15 ô chữ. Ngƣời có học vấn uyên thâm, khi dạy học có nhiều học trò nổi 
tiếng nên đƣợc ngƣời đời suy tôn là Tuyết Giang phu tử (Ngƣời thầy sông tuyết). 
Ông đƣợc phong tƣớc trình tuyền hầu ( Trạng Trình). Ông là ai? 
 10. Gồm 18 ô chữ. Là một ngày kỷ niệm đƣợc tổ chức hằng năm vào tháng 11 tại 
Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục nhằm mục đích tôn vinh những 
ngƣời hoạt động trong ngành này.Ngày này còn gọi là ngày gì. 
 11. Gồm 6 ô chữ. Thời phong kiến ngƣời ta gọi ngƣời dạy chữ nho là thầy gì? 
 12. Gồm 8 ô chữ. Hồi nhỏ nổi tiếng cƣơng trực không cầu danh lợi. Khi đỗ Thái 
học sinh không ra làm quan mà mở trƣờng dạy học ở quê nhà. Đời vua Dụ Tông 
ông có tham gia vào việc triều chính thấy gian thần lộng hành đã dâng sớ xin chém 
7 kẻ nịnh thần (Thất trảm sớ, nổi tiếng của lịch sử Việt Nam) khi không đƣợc chấp 
nhận đã treo mũ bỏ quan về ở ẩn. Ngƣời đƣợc suy tôn là : Thầy giáo giỏi của muôn 
đời. Thầy là ai ? 
 13. Gồm 10 ô chữ. Vị giáo sƣ rất trẻ tuổi của Việt Nam đƣợc nhận giải thƣởng 
toán học Fields nổi tiếng thế giới năm 2010. Ngƣời là ai ? 
 Từ hàng dọc: Câu hỏi gợi ý: 
 Có 13 ô chữ, nói về một truyền thống tốt đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể 
hiện vẻ đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam đối với thầy cô giáo. 
Nội dung 4: Xem hình ảnh – đoán nhân vật. 
Luật chơi: Có 5 hình ảnh. 
- Các đội xem hình ảnh trên màn hình và bấm chuông giành quyền trả lời: cho biết 
đó là ai? 
- Mỗi câu trả lời đúng đƣợc 10 điểm. Nếu không trả lời đƣợc cơ hội trả lời và ghi 
điểm thuộc về đội bạn. 
 Nguyễn Đình Chiểu 
13 
 Bị mù cả 2 mắt nhƣng ông vẫn mở trƣờng dạy học, học làm thầy thuốc chữa bệnh 
cho dân và sáng tác thơ văn làm vũ khí chiến đấu chống quân thù 
C Nhà giáo ƣu tú: Nguyễn Ngọc Ký 
 Bị liệt 2 tay đã quyết tâm tập viết bằng chân và đi học Năm 1963, là học sinh 
giỏi toán toàn quốc. Năm 1996đƣợc phong tặng danh hiệu: Nhà giáo ƣu tú. Thầy là 
hình ảnh của sự phấn đấu phi thƣờng và kỳ diệu, là tấm gƣơng sáng cho thế hệ học 
trò. 
 Giáo sƣ Ngô Bảo Châu vừa đƣợc Tổng thống Ấn Độ 
Pratibha Patil trao huy chƣơng Fields 
 ĐÀO VIẾT ANH 
viết bằng chân dự thi vào ĐH Công Nghệ Thông Tin năm 2008 
14 
 Nguyễn Công Hùng- Nghị lực sống 
Đã 25 năm anh sống với cơ thể bị căn bệnh quái ác từ khi còn chƣa đầy tháng 
nhƣng vẫn học tập, làm việc. 
-MC mời ban giám khảo công bố kết quả, số điểm của mỗi đội, chúc mừng đội 
chuến thắng 
-MC thay mặt ban cán sự lớp cám ơn thầy cô, ban giám khảo và tập thể lớp nhiệt 
tình tham dự 
* Ví dụ minh họa trong giảng dạy bộ môn giáo dục công dân 
 Chủ đề: Tuổi trẻ bảo vệ môi trƣờng 
 Giáo viên bộ môn giáo dục công dân khi dạy bài : Chính sách tài nguyên và bảo 
vệ môi trƣờng ( Lớp 11) hoặc bài: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân 
loại - mục: Ô nhiệm môi trƣờng và tránh nhiệm của công dân trong việc bảo vệ 
môi trƣờng ( Lớp 10) có thể cho học sinh thuyết trình về ô nhiễm môi trƣờng và 
tác hại của ô nhiễm môi trƣờng để từ đó nhận thức đƣợc sự cần thiết phải bảo vệ 
môi trƣờng, hoặc có thể lồng ghép nội dung giáo dục để nâng cao ý thức trách 
nhiệm công dân bằng những việc làm cụ thể : Không xả rác bừa bãi, không tham 
gia phá hoại môi trƣờng, tuyên truyền cho mọi ngƣời ý thức bảo vệ môi trƣờng 
sống trong nhà trƣờng, nơi cƣ trú hoặc minh họa bằng những đoạn phim tƣ liệu 
vể hậu quả, tác hại của ô nhiễm môi trƣờng mà con ngƣời phải đối mặt, hoặc cho 
các em đọc “Bức thƣ môi trƣờng năm 2070” để biết gửi đến mọi ngƣời thông điệp: 
Hãy bảo vệ trái đất khi chƣa quá muộn , hoặc cho các em xem phim tƣ liệu về 
hình ảnh tuổi trẻ cả nƣớc đang chung tay bảo vệ môi trƣờng bằng những hành động 
thiết thực, bằng những việc làm cụ thể; hoặc cho học sinh chuẩn bị vẽ tranh biếm 
họa về bảo vệ môi trƣờng sau đó thuyết minh bức tranh đó trƣớc lớp để các em 
khác cùng hiểu về nội dung bức tranh. ( Xem CD tƣ liệu minh họa) 
15 
b. PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 
 Có nhiều cách để triển khai nội dung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống nhƣng 
chung quy, có thể áp dụng phổ biến thông qua các hình thức cơ bản sau đây: 
* Trong sinh hoạt theo chuyên đề giáo dục: 
- Với phƣơng pháp giáo dục và vốn sống của mình, giáo viên chủ nhiệm đồng hành 
và định hƣớng giáo dục cho học sinh bằng cách triển khai chủ đề sinh hoạt chuyên 
đề cho học sinh lớp chủ nhiệm, hƣớng dẫn cho ban cán sự lớp chuẩn bị kế hoạch, 
nội dung sinh hoạt theo chuyên đề giáo dục hàng tháng 
- Kết hợp giờ sinh hoạt lớp cuối tuần để sinh hoạt một chuyên đề giáo dục đạo 
đức, kĩ năng theo kế hoạch giáo dục chuyên đề của tháng. Giáo viên đƣa ra những 
câu hỏi và dẫn dắt các em thảo luận nhóm để tìm ra hƣớng giải quyết tích cực ; 
đƣa các tình huống để các em sắm vai và khám phá những cách giải quyết vấn đề; 
hoặc tổ chức trò chơi để qua đó rèn luyện những kỹ năng cần thiết 
- Với sự hƣớng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, theo sự phân công tìm hiểu nội dung 
chuyên đề và tổ chức hoạt động của ban cán sự lớp, mọi thành viên trong tập thể 
lớp đều đƣợc tích cực, chủ động tham gia sinh hoạt các chuyên đề giáo dục 
16 
* Trong giảng dạy: 
 - Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể đƣa nội dung định hƣớng giáo dục 
vào tiết dạy khi xét thấy phù hợp và đảm bảo rằng làm nhƣ vậy sẽ có sức thuyết 
phục cao nhất, bài giảng của mình sẽ đƣợc thể hiện một cách tự nhiên, sinh động, 
gây hứng thú cho học sinh và đạt hiệu quả trong giảng dạy 
 - Nếu tiến trình thực hiện tiết dạy chƣa tiện lồng ghép thì để cuối tiết dạy, giáo 
viên có thể xâu chuỗi vấn đề một cách hợp lý để liên hệ nội dung định hƣớng giáo 
dục; hoặc có thể đặt câu hỏi gợi ý giúp học sinh giải quyết vấn đề, hoặc có thể 
minh họa bằng các đoạn phim tƣ liệu để gây hứng thú và giúp học sinh nhận thức 
đƣợc nội dung định hƣớng giáo dục một cách tự nhiên. 
 * Trong kiểm tra, viết bài thu hoạch 
 Phƣơng pháp này áp dụng trong quá trình kiểm tra môn giáo dục công dân sau 
khi giáo viên giảng dạy đã lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, kĩ năng hoặc viết 
bài thu hoạch sau khi học sinh tham gia sinh hoạt một chuyên đề giáo dục. Giáo 
viên chỉ cần gợi mở vấn đề (phù hợp với nội dung định hƣớng giáo dục) để mỗi 
học sinh tự tìm câu trả lời thoả đáng, rút ra bài học đạo đức, cách ứng xử, giao tiếp 
trong từng vấn đề, tình huống cụ thể. ( Xem bài viết của học sinh) 
17 
III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
- Đây là nội dung giáo dục cần thiết đối với học sinh đặc biệt là đối tƣợng học sinh 
trƣờng Bổ túc văn hóa Tỉnh. Quản lí công tác chủ nhiệm lớp tôi nhận thấy giáo 
viên làm công tác chủ nhiệm lớp của trƣờng đã lồng ghép tổ chức trong giờ sinh 
hoạt lớp có hiệu quả thiết thực nhƣ cô Bùi Thị Hƣờng – chủ nhiệm lớp 12A1, cô 
Trƣơng Thị Hà - chủ nhiệm lớp 12A5, thầy Nguyễn văn Đƣờng - chủ nhiệm lớp 
10A3... và trong giảng dạy, bản thân tôi đã áp dụng và thấy đạt hiệu quả trong 
giảng dạy môn học giáo dục công dân. 
- Hình thức giáo dục này tạo nên một sân chơi lành, bổ ích cho học sinh của 
trƣờng; tạo sự gần gũi, thân thiện giữa thầy và trò, giữa các em học sinh trong lớp; 
phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, có giá trị giáo dục đạo đức, rèn các 
kỹ năng.. tạo hứng thú cho các em khi đến trƣờng 
- Nội dung, cách thức giáo dục theo chuyên đề hàng tháng đã thay đổi không khí 
nặng nề, nhàm chán của giờ sinh hoạt lớp, tạo không khí thân thiện, thoải mái, nhẹ 
nhàng mà sôi nổi có tác dụng giáo dục đạo đức và rèn các kỹ năng cho học sinh 
- Giờ học giáo dục công dân cũng không cỏn khô cứng, buồn chán, đơn điệu, tẻ 
nhạt vì các em cho đó là môn học phụ mà tạo đƣợc hứng thú học tập cho các em, 
giúp các em tiếp nhận kiến thức, nâng cao hiệu quả giáo dục từ những hình ảnh, 
đoạn phim trực quan sinh động và những tình huống có vấn đề đƣợc giải quyết một 
cách nhẹ nhàng, thuyết phục. 
- Việc dạy chữ kết hợp với dạy ngƣời đã góp phần ngăn chặn bạo lực học đƣờng 
của học sinh. Khi có mâu thuẫn bạn bè các em biết cách giải quyết để không có 
xung đột căng thẳng. Đây cũng là giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng 
học sinh đánh nhau – vấn đề « nóng »trên công luận thời gian qua. 
18 
 1. VỀ Ý THỨC TƢ TƢỞNG TÌNH CẢM CỦA HỌC SINH 
 - Tỷ lệ học sinh yêu thích giờ sinh hoạt lớp, giờ học giáo dục công dân và nhận 
thấy việc sinh hoạt chuyên đề giáo dục hàng tháng, học môn giáo dục công dân có 
nhiều điều bổ ích chiếm tỉ lệ cao, đạt 94% . Đồng thời, đa số học sinh có tinh thần 
và thái độ học tập bộ môn tích cực, chiếm tỷ lệ gần 90% (xem kết quả câu 2, mục 
a & b); tỷ lệ học sinh thờ ơ, chán nản thấp, khoảng 5% (xem kết quả câu 2, mục d). 
 - Quan điểm của học sinh về mối quan hệ giữa nội dung giáo dục với thực tiễn 
cuộc sống và giá trị mà bài học mang lại là đúng đắn (xem kết quả câu 4 &câu 5). 
 - Phƣơng pháp học tập bộ môn và lý do tiếp cận bài học của học sinh có chiều 
hƣớng tích cực (xem kết quả câu 3 & câu 6). 
 - Ảnh hƣởng của bài học và sinh hoạt giáo dục kỹ năng, lối sống đối với học sinh 
trong học tập và rèn luyện ngày càng rõ nét (xem kết quả câu 7). 
 - Quá trình nhận thức và mức độ đón nhận của học sinh về phƣơng pháp tiếp cận 
nội dung, vấn đề gắn liền với thực tiễn là rất đáng khích lệ (xem kết quả câu 8). 
Đặc biệt, học sinh đã thích nghi với phƣơng pháp này, đồng thời có yêu cầu cao 
đối với giáo viên (xem kết quả câu 9, 10, 11). 
19 
2. VỀ HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY: 
NĂM HỌC 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 
TỶ LỆ TB MÔN 70.4 % 82.9 % 93.7 % 
3. VỀ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN: 
NĂM HỌC 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 
TỶ LỆ HẠNH KIỂM 
KHÁ, TỐT 
70.4 % 83.9 % 90 % 
SỐ VỤ HỌC SINH 
ĐÁNH NHAU 
5 3 1 
SỐ HỌC SINH 
VI PHẠM AN TOÀN 
GIAO THÔNG 
12 8 0 
IV.ĐỀ XUẤT,KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 
 Đề tài giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh trường Bổ túc văn hóa 
tỉnh giúp các em có tƣ tƣởng đúng, tình cảm, lối sống đẹp, bồi dƣỡng các giá trị 
truyền thống của ngƣời Việt và giúp các em rèn luyện các kỹ năng sống cần có... 
đƣợc áp dụng trong thực tế giáo dục, rèn luyện và giảng dạy bộ môn giáo dục công 
dân với đối tƣợng học sinh của trƣờng Bổ túc văn hóa Đồng Nai và đã đạt những 
kết quả khả quan. 
 Với những kết quả đã đạt đƣợc, tôi có một số đề xuất : 
 1. Đối với nhà trường và ngành giáo dục & đào tạo. 
 - Đề tài này cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ trong nhà trƣờng đặc biệt với đối 
tƣợng học sinh bổ túc văn hóa ( Giáo dục thƣờng xuyên) 
 - Cần xây dựng khung chƣơng trình, thời gian cho sinh hoạt ngoài giờ đối 
tƣợng học sinh bổ túc văn hóa (GDTX) 
 - Mỗi giáo viên cần trau dồi vốn sống, nâng cao trình độ chuyên môn, phƣơng 
pháp giáo dục, sử dụng kết hợp các thiết bị dạy học để giờ dạy học cũng nhƣ giờ 
sinh hoạt giáo dục thu hút học sinh. Mỗi nhà giáo nêu cao tình thƣơng, trách 
nhiệm với thế hệ trẻ. 
 - Nhà trƣờng cần trang bị thêm cơ sở vật chất nhƣ trang thiết bị nghe nhìn để 
phục vụ cho công tác chuyên môn, giáo dục đạo đức,kỹ năng. 
 - Bên cạnh việc tổ chức hội thảo chuyên để về chuyên môn cần tổ chức hội thảo 
chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức, kỹ năng cho giáo viên để có 
20 
dịp trao đổi kinh nghiệm, bàn luận tìm ra biện pháp tối ƣu, tích cực nâng cao chất 
lƣợng giáo dục toàn diện trong nhà trƣờng 
 2. Đối với phụ huynh và học sinh: 
 - Quan tâm hơn đến việc giáo dục con em mình, đầu tƣ nhiều thời gian cho con 
cái, chia sẻ, định hƣớng và bồi dƣỡng tâm hồn cho con để các em có nhiều thuận 
lợi trong việc bộc lộ và phát triển cảm xúc, kỹ năng trong cuộc sống. Cha mẹ và 
con cần cùng ăn, cùng chơi,cùng trò chuyện, cùng đảm tránh mọi công việc trong 
gia đình để cùng cảm thông, chia sẻ niềm vui và những lo toan. 
 - Phối hợp chặt chẽ với nhà trƣờng để tìm hiểu, nắm bắt kịp thời tình hình học 
tập, rèn luyện của con em mình. Kết hợp với nhà trƣờng giáo dục kỹ năng sống 
cho con trẻ từ trong mỗi gia đình- Đó là bài học kinh nghiệm chẳng bao giờ cũ, 
không thể lãng quên, càng không nên xem thƣờng và cho đó là lạc hậu, lỗi thời, để 
rồi chạy theo “mốt” cho con đi học kỹ năng sống. 
 - Học sinh cần có nhận thức đúng đắn, tích cực chủ động trong việc tự học và 
rèn luyện bản thân- kỹ năng sống sẽ hình thành từ đó. 
 3.Đối với địa phương 
 - Quản lý chặt chẽ các điểm kinh doanh, các dịch vụ không lành mạnh, làm ảnh 
hƣởng đến thời gian học tập, rèn luyện của học sinh. 
- Quản lý các trung tâm mở lớp dạy kỹ năng sống nhƣng đang dần mất đi tính xã 
hội để chạy theo lợi nhuận khi mà vài ngày học đã phải đóng tới hàng triệu đồng. 
 - Quan tâm sát sao đến hiệu quả và chất lƣợng giáo dục toàn diện ở địa phƣơng. 
THAY LỜI KẾT LUẬN 
 Việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh trường Bổ túc văn hóa 
đang đƣợc tiến hành hiện nay là bƣớc chuyển đúng hƣớng của ngành giáo dục 
trong xu hƣớng hội nhập và yêu cầu của thời đại mới, góp phần tích cực vào việc 
thực hiện phƣơng châm “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá” trong giáo dục. 
 Có thể nói rằng, phƣơng pháp này tuy không mới, vì đã đƣợc giảng dạy ở các 
trƣờng học phổ thông( tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp) và trong giảng dạy mỗi 
giáo viên ít nhiều đã liên hệ với thực tiễn (khi dạy môn giáo dục công dân). Tuy 
nhiên, để thực hiện một cách có hệ thống và là yêu cầu bắt buộc thì quả là vẫn hết 
sức mới mẻ. Trong thời gian 2 năm thực hiện ở trƣờng, tôi tích luỹ đƣợc một số 
kinh nghiệm khiêm tốn trên đây, chắc chắn còn thiếu sót và chƣa thật sự tối ƣu, 
cần phải bổ sung và hoàn thiện thêm nhiều. Song chúng tôi nhận thấy, sau khi áp 
dụng, tinh thần và thái độ học tập của các em khi đến với trƣờng Bổ túc văn hóa 
Tỉnh bƣớc đầu có những chuyển biến tích cực, biểu hiện sự tiến bộ và hào hứng 
khi đến lớp. 
 Ở phạm vi đề tài này, tôi chỉ trình bày phần ứng dụng dƣới dạng các câu hỏi 
thông qua trò chơi khi sinh hoạt chuyên đề giáo dục để cho thuận lợi, còn phần 
lồng ghép vào nội dung bài giảng thì phức tạp hơn, nếu đem ra diễn giải sẽ chiếm 
một khối lƣợng ngôn từ rất lớn... Kết quả tổng hợp qua phiếu lấy ý kiến học sinh 
vừa là cơ sở thực tiễn, vừa là cơ sở lý luận góp phần làm sáng tỏ những nội dung 
đã trình bày. 
21 
 Xuất phát từ những suy nghĩ, trăn trở về trách nhiệm đối với thế hệ trẻ nói 
chung và đối tƣợng học sinh bổ túc văn hóa Tỉnh đã khiến tôi đến với đề tài này. 
Tôi mong muốn góp thêm một tiếng nói của ngƣời giáo viên dạy môn học giáo dục 
công dân và ngƣời làm công tác quản lí giáo dục trong việc giáo dục toàn diện cho 
học sinh, giúp các em hoàn thiện nhân cách, rèn luyện các kỹ năng sống cần có và 
cũng nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, với những ngƣời có 
trách nhiệm cùng quan tâm. Rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp quý báu 
của Quý đồng nghiệp! 
 Biên Hòa, tháng 5 năm 2012 
 Giáo viên thực hiện 
 Lê Thị Thanh Nhàn 
22 
V. Tài liệu tham khảo 
1.Nghị quyết Trung ƣơng 5 – Khoá VIII – về xây dựng và phát triển nền văn hoá 
Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 
2.Giáo dục học phổ thông - Nhiều tác giả- Đại học sƣ phạm TP Hồ Chí Minh 
3.Hội thảo : Giải pháp phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh 
nhau- Bộ giáo dục & đào tạo tổ chức ngày 28/7/2010 
4.Giáo dục kỹ năng sống : Cần bắt đầu từ gia đình- Chuyên mục Giáo dục- Báo 
Thế giới phụ nữ 
5. Báo thanh niên số 88 ngày 28/3/2012 ; số 97 ngày 6/4/2012 
6. Báo tuổi trẻ ngày 13/4/2012 
23 
Phụ lục. 
PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN HỌC SINH 
Xung quanh việc học tập, giáo dục đạo đức, kỹ năng gắn với cuộc sống 
(Học sinh chọn đáp án nào (a, b, c, d) thì đánh dấu X vào ô tương ứng. 
Mỗi câu hỏi chỉ được chọn một đáp án). 
1. Câu 1: Việc học tập đối với em có ý nghĩa như thế nào ? 
a. Góp phần định hƣớng cuộc sống c. Bình thƣờng 
b. Có nhiều điều bổ ích d. Để thƣ giãn, giải trí 
2. Câu 2: Thái độ của em trong giờ học giáo dục công dân là? 
a. Chăm chú và tham gia phát biểu c. Bình thƣờng 
b. Quan tâm theo dõi d. Thờ ơ, chán nản 
3. Câu 3: Phương pháp học tập của em là? 
a. Soạn bài, nghe giảng, suy luận, ghi chép c. Nghe giảng, ghi chép 
b. Soạn bài, nghe giảng, ghi chép d. Chủ yếu là ghi chép 
4. Câu 4: Theo em, kỹ năng sống có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống? 
a. Không thật sự cần thiết c. Rất cần thiết 
b. Có một khoảng cách lớn d. Để hòa nhập cuộc sống 
5. Câu 5:Bài học GDCD và sinh hoạt giáo dục kỹ năng mang lại cho em điều gì? 
a. Kiến thức, kỹ năng cần có trong cuộc sống c. Biết chia sẻ trong cuộc sống 
b. Những kiến thức thông thƣờng d. Điều nhảm nhí, phi thực tế 
6. Câu 6:Em học môn GDCD và sinh hoạt kỹ năng sống là vì? 
a. Yêu thích c. Để giải trí, giết thời gian 
b. Có nhiều điều bổ ích d. Do bắt buộc 
7. Câu 7: Ảnh hưởng của môn học GDCD và giáo dục đạo đức, kỹ năng đối với bản 
thân em ở mức độ? 
a. Nhiều, tƣơng đối toàn diện c. Không đáng kể 
b. Vừa phải d. Không có gì 
8. Câu 8: Phương pháp giáo dục gắn nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống, theo 
em nhận thấy? 
a. Vô cùng cần thiết và bổ ích c. Bình thƣờng 
b. Một phƣơng pháp hay d. Không có ý kiến 
9. Câu 9: Qua cách giáo dục gắn liền với thực tiễn cuộc sống, em nhận thấy rằng? 
a. Kiến thức trở nên sống động, gần gũi hơn c.Học đạo đức,kỹ năng là học làm ngƣời 
b. Việc học có ý nghĩa thiết thực hơn d. Chọn a, b, c 
10. Câu 10: Theo em, phương pháp giáo dục gắn bài học với thực tiễn cuộc sống, cần 
định hướng cho học sinh? 
24 
a. Lối sống đẹp, kỹ năng sống cần thiết c. Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp 
b. Quan hệ gia đình, xã hội lành mạnh d. Chọn a, b, c 
11. Câu 11: Theo em, yêu cầu đối với giáo viên khi dạyGDCD và đạo đức, kỹ năng ? 
a. Hiểu sâu sắc về vấn đề c. Phải biết liên hệ với thực tiễn 
b. Giàu kiến thức xã hội d. Chọn a, b, c. 

File đính kèm:

  • pdfskkn_giao_duc_dao_duc_va_ky_nang_song_cho_hoc_sinh_tr_ong_bo_tuc_van_hoa_tinh_8802.pdf
Sáng Kiến Liên Quan