Cấu trúc Sáng kiến kinh nghiệm chuẩn

BÌA CHÍNH

BÌA PHỤ

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

A. MỞ ĐẦU

1. Lý do viết sáng kiến (tính cấp thiết)

2. Mục tiêu của sáng kiến (Đích cần đạt tới)

 2.1. Mục tiêu chung

 2.2. Mục tiêu cụ thể

3. Giới hạn của sáng kiến

3.1. Về đối tượng nghiên cứu (vấn đề gì, phạm vi?)

3.2. Về không gian (ở đâu?)

3.3. Về thời gian (Từ đâu đến đâu, hiện tại và trong tương lai?)

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở viết sáng kiến

 1.1. Cơ sở khoa học (Các khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, lý luận khoa học, luận chứng khoa học về vấn đề lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến)

 

doc8 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 2586 | Lượt tải: 13Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc Sáng kiến kinh nghiệm chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TRÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
BÌA CHÍNH
BÌA PHỤ
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
A. MỞ ĐẦU
1.	Lý do viết sáng kiến (tính cấp thiết)
2.	Mục tiêu của sáng kiến (Đích cần đạt tới)
	2.1. Mục tiêu chung 
	2.2. Mục tiêu cụ thể
3.	Giới hạn của sáng kiến
3.1. Về đối tượng nghiên cứu (vấn đề gì, phạm vi?)
3.2. Về không gian (ở đâu?)
3.3. Về thời gian (Từ đâu đến đâu, hiện tại và trong tương lai?)
B. NỘI DUNG 
1.	Cơ sở viết sáng kiến
	1.1. Cơ sở khoa học (Các khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, lý luận khoa học, luận chứng khoa học về vấn đề lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến)
	1.2. Cơ sở chính trị, pháp lý
	- Cơ sở chính trị: Các Văn kiện, Nghị quyết, chỉ thị, , của Đảng liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.
	- Cơ sở pháp lý: Các văn bản của Nhà nước, của Ngành, của tỉnh, địa phương liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.
2.	Thực trạng của vấn đề cần giải quyết
- Miêu tả, phân tích hiện trạng vấn đề cần giải quyết; các nhân tố, các điều kiện ảnh hưởng tới vấn đề cần giải quyết của sáng kiến.
- Chỉ ra những hạn chế (hiện trạng tiêu cực) cần giải quyết.
- Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trên.
3. Các giải pháp/biện pháp thực hiện
- Bằng cách nào/làm như thế nào để giải quyết những nội dung cụ thể của sáng kiến cần giải quyết.
- Yêu cầu cụ thể, rõ ràng, thực tế, khả thi; chỉ ra được cách thức (phương pháp) triển khai thực hiện giải quyết vấn đề; có sản phẩm minh chứng; điều kiện để thực hiện; chủ thể thực hiện).
4.	Hiệu quả của sáng kiến
	4.1. Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến (Các tác động đến thực tiễn mang lại từ việc thực hiện sáng kiến (chính là hiệu quả); khả năng chuyển giao ứng dụng cho đơn vị/địa bàn khác)
	4.2. Đối tượng hưởng lợi của sáng kiến (Ai? Lợi gì?)
C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận (tóm tắt kết quả của sáng kiến, vấn đề sáng kiến giải quyết là gì?; Cần thực hiện những nhiệm vụ gì?; Thực hiện bằng cách nào?; Ý nghĩa/tác động sẽ đem lại như thể nào?. 
2. Kiến nghị (nêu cụ thể đối tượng kiến nghị, nội dung kiến nghị; với Ai?; nội dung gì?)
TÀI LIỆU THAM KHẢO (theo quy định, xếp theo thứ tự α)
PHỤ LỤC (nếu có)
BÌA CHÍNH
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
--------------------------
TÊN SÁNG KIẾN:
TÁC GIẢ:
CHỨC VỤ:
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
SƠN LA, THÁNG .. NĂM ..
BÌA PHỤ
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TÊN SÁNG KIẾN:
TÁC GIẢ:
CHỨC VỤ:
LĨNH VỰC CHỌN NGHIÊN CỨU: 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
SƠN LA, THÁNG .. NĂM ..
Lưu ý:
	1. Sáng kiến phải được viết theo đúng CẤU TRÚC quy định.
	2. Độ dài của sáng kiến tối đa là 35 trang và tối thiểu là 20 trang. Không kể: trang BÌA CHÍNH, BÌA PHỤ, MỤC LỤC, DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC.
	3. Các mục chính như: A. MỞ ĐẦU; B. NỘI DUNG; C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ; TÀI LIỆU THAM KHẢO; PHỤ LỤC phải sang trang mới. Các mục còn lại trình bày sao cho phù hợp, khoa học.
	4. Cần đối tỷ lệ giữa: Cơ sở viết sáng kiến (khoảng 4-6 trang), Thực trạng của vấn đề cần giải quyết (khoảng 5-7 trang), các giải pháp/biện pháp thực hiện (khoảng 6-22 trang).
	5. Không chọn vấn đề quá nhỏ và không chọn vấn đề quá lớn để viết sáng kiến.
	6. Phải có đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Phụ lục 01 - Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
	7. Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến giai đoạn từ  đến .. của .. (Phụ lục 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
PHỤ LỤC SỐ 01
MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi[1]: .
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:
Số TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)
Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến[2]: ......................................................
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)[3]: ...
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến[4]: 
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn)...........................................................................................
- Mô tả bản chất của sáng kiến[5]:
- Những thông tin cầnđược bảo mật (nếu có):
....................................................................................................................... 
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Đánh giá lợi ích thuđược hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả[6]:
...
- Đánh giá lợi ích thuđược hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)[7]:
.......................
- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
Số TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Nội dung công việc hỗ trợ
Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
, ngày ... tháng... năm .........
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC SỐ 04
MẤU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN CỦA CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số:
, ngày  tháng  năm
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN 
GIAI ĐOẠN TỪ . ĐẾN. CỦA
Kính gửi: 	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Giáo dục và Đào tạo ..
I. Công nhận sáng kiến 
1. Lĩnh vực hoạt động của Cơ quan/Đơn vị1 
2. Tổng sốgiải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến 
3. Tổng sốsáng kiến được công nhận 
4. Biểu tổng hợp 
STT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt bản chất của sáng kiến
Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến
II. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến 
1. Áp dụng sáng kiến 
- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng.
- Tổng mức đầu tư của Nhà nước.
- Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đangđược áp dụng.
- Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến.
--------------------------------
1 Điện tử, viễn thông, tự động hoá công nghệ thông tin; Nông lâm ngư nghiệp và môi trường. Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải. Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế)
Khác..
- Biểu tổng hợp.
STT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Mức đầu tư của Nhà nước để tạo ra sáng kiến 
Hiệu quả áp dụng 
(Tiền làm lợi và các lợi ích khác)
Thù lao trả cho tác giả
2. Chuyển giao sáng kiến 
- Tổng số sáng kiến được chuyển giao:
- Tổng số tiền thu từ chuyển giao sáng kiến:
- Biểu tổng hợp:
STT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Giá chuyển giao
Số lần chuyển giao
Thù lao trả cho tác giả
III. Huỷ bỏ việc công nhận sáng kiến
STT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Lý do hủy bỏ2
IV. Các biện pháp khuyến khích 
1. Nâng lương, nâng bậc trước thời hạn 
- Tổng số cán bộ được nâng lương trước thời hạn do có sáng kiến được công nhận:
- Biểu tổng hợp:
STT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Tình trạng áp dụng
(Đang áp dụng/Áp dụng thử)
--------------------------------
[1] Nêu rõ lý do hủy bỏ việc công nhận sáng kiến nếu thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến. 
2. Ưu tiên cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến
- Tổng số sáng kiến được cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến: 
- Biểu tổng hợp:
STT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Kinh phí hỗ trợ của tư nhân 
(nếu có)
Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước (nếu có)
Dự kiến kết quả (khả năng mang lại lợi ích của sáng kiến)
Nơi nhận:
Chữ ký, họ tên của
Thủ trưởng Cơ quan/Đơn vị
(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)

File đính kèm:

  • docMau_sang_kien_kinh_nghiem_chuan_2017.doc