Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ dành cho học sinh Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ dành cho học sinh Lớp 9

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 1316 | Lượt tải: 25Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ dành cho học sinh Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHßNG gi¸o dôc & §µo t¹o ¢N THI
Tr­êng THCS B¾C S¥N
*********&**********
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
§Ò tµi
MéT Sè PH¦¥NG PH¸P 
LËP C¤NG THøC PH¢N Tö HîP CHÊT H÷U C¥ DµNH CHO HäC SINH LíP 9
 T¸c gi¶ : NguyÔn V¨n Th­îng
 Chøc vô : Tæ Tr­ëng
 §¬n vÞ : Tr­êng THCS B¾c S¬n
N¨m häc 2014-2015

File đính kèm:

  • docBia_SKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan